Στατιστική Ανάλυση Jamovi

Έναρξη: Σεπτέμβριος 2023

Διάρκεια: 10 εβδομάδες

Εγγραφές: Ανοιχτές

Περιγραφή
Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτές/τριες
Εκπτωτική Πολιτική
Πιστοποιητικό

Περιγραφή

Αποτελεσματικό πρόγραμμα με πιστοποίηση του Ε.Κ.Π.Α. εκμάθησης της στατιστικής ανάλυσης με το ελεύθερο λογισμικό Jamovi.

Η στατιστική ανάλυση είναι χρήσιμη ικανότητα και προσόν, που απαιτείται σε πολλά διαφορετικά πλαίσια (εκπαίδευση, έρευνα, αγορά, ανάλυση κ.ά.) και σε σχέση με ποικίλες ιδιότητες και επαγγέλματα. Η χρήση του Jamovi αποτελεί λύση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

Το πρόγραμμα σάς προσφέρει θεωρητική και πρακτική γνώση σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την εκπόνηση ποσοτικής έρευνας μέσω της ανάλυσης των δεδομένων της και την κατάλληλη ερμηνεία τους, με τη χρήση του Jamovi, ενός νέου προγράμματος «3ης γενιάς», που είναι σχεδιασμένο από την αρχή για να είναι εύκολο στη χρήση και με ελεύθερη πρόσβαση.

Θα γνωρίσετε την ποσοτική έρευνα και τις μεθόδους συλλογής δεδομένων, από την κατασκευή ερωτηματολογίου με τη χρήση του Google Forms, την καταχώριση των δεδομένων στο Jamovi, μέχρι την ανάλυσή τους, με τη χρήση μεθόδων περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής, την αναλυτική περιγραφή των αποτελεσμάτων και την καταγραφή τους σε ενιαίο κείμενο. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι/ες  θα έχουν μεντορική υποστήριξη και καθοδήγηση από τους εκπαιδευτές.

Μαθαίνετε στον δικό σας ρυθμό και χρόνο πολύ αποτελεσματικά χωρίς να έχετε προηγούμενη γνώση, και θα μπορείτε να εφαρμόσετε αποδοτικά τις γνώσεις σας στο ερευνητικό ή επαγγελματικό σας έργο.

Απευθύνεται σε  όλους και όλες που ενδιαφέρονται για την ανάλυση ποσοτικών δεδομένων με τη χρήση στατιστικών προγραμμάτων ή επιθυμούν, να ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ.

Συστήνεται σε:
– Φοιτητές/τριες και Απόφοιτους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, ΔΕ όλων των γνωστικών αντικειμένων, υποψήφιους μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες

– Διδάκτορες, Μεταδιδάκτορες οποιουδήποτε επιστημονικού πεδίου

– Ερευνητές/τριες

– Εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων, εκπαιδευτικούς-ερευνητές, ψυχολόγους κ.ά.

Συνδυάζεται με την έρευνα, την εργασία και την επαγγελματική ανάπτυξη.

Πρόγραμμα Σπουδών

5 ώρες

Εισαγωγή στην έρευνα

Θέματα της ενότητας:

 1. Σκοπός της επιστημονικής έρευνας
 2. Λογική της έρευνας
 3. Ποιητική έρευνα
 4. Ποσοτική έρευνα
 5. Έιδη μεταβλητών
 6. Καθορισμός ερευνητικών υποθέσεων

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • διερευνάς τα κίνητρα για τη διεξαγωγή ερευνών.
 • διακρίνεις τα βασικά είδη των ερευνών. ενεργητικής ακρόασης του εμψυχωτή στην εμψύχωση ομάδας
 • ανακαλείς τις γενικές αρχές που διέπουν το σχεδιασμό διάφορων ειδών έρευνας.

Περιλαμβάνει:

5 ώρες

Δειγματοληψία

Θέματα της ενότητας:

 1. Έννοια του πληθυσμού και δείγματος
 2. Μέθοδοι καθορισμού μεγέθους και δείγματος
 3. Είδη δειγματοληψίας
 4. Συλλογή δεδομένων με τη χρήση ερωτηματολογίου
 5. Κατασκευή ερωτηματολογίου με τη χρήση Google Forms

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • προσεγγίζεις βασικά είδη δειγματοληψίας.
 • ορίζεις την έννοια του αντιπροσωπευτικού δείγματος και να περιγράφεις τους βασικούς τρόπους συλλογής του.
 • οργανώνεις με διάφορους τρόπους ένα δειγματοληπτικό σχέδιο.

Περιλαμβάνει:

10 ώρες

Το περιβάλλον του Jamovi

Θέματα της ενότητας:

 1. Εγκατάσταση του προγράμματος
 2. Βασικές λειτουργίες του προγράμματος

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • παρουσιάζεις τις βασικές λειτουργίες του περιβάλλοντος του Jamovi και να εξηγείς τις αρχές που τις διέπουν.

Περιλαμβάνει:

10 ώρες

Καταχώριση δεδομένων στο Jamovi

Θέματα της ενότητας:

 1. Κωδικοποίηση μεταβλητών
 2. Μεταφορά δεδομένων από το Excel
 3. Συμπλήρωση πεδίων

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • διακρίνεις τους τρόπους καταγραφής των δεδομένων.
 • καταχωρείς δεδομένα στο Jamovi.
 • μεταφέρεις δεδομένα από άλλα προγράμματα όπως το MS Office Excel.

Περιλαμβάνει:

10 ώρες

Περιγραφική ανάλυση δεδομένων

Θέματα της ενότητας:

 1. Περιγραφικά στατιστικά μέτρα ποιοτικών δεδομένων
 2. Περιγραφικά στατιστικά μέτρα ποσοτικών δεδομένων
 3. Γραφική απεικόνιση δεδομένων

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • διακρίνεις τα βασικά μέτρα θέσης και διασποράς καθώς και τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η εφαρμογή τους.
 • αναγνωρίζει την αντίστοιχη διαγραμματική απεικόνιση.
 • περιγράφεις τα αποτελέσματα της εφαρμογής των θέσεων διασποράς.
 • αιτιολογείς τα αποτελέσματα της εφαρμογής των θέσεων διασποράς.

Περιλαμβάνει:

15 ώρες

Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων

Θέματα της ενότητας:

 1. Η έννοια του διαστήματος εμπιστοσύνης
 2. Η έννοια του ελέγχου υποθέσεων
 3. Έλεγχος κανονικότητας δεδομένων Saphiro-Wilk
 4. Έλεγχος Paired samples t-test και Έλεγχος Wilcoxon
 5. Έλεγχος Independent samples t-test και Έλεγχος Mann-Witney U
 6. Έλεγχος One-Way ANOVA και έλεγχος Kruskal-Wallis

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • προσδιορίζεις την έννοια του ελέγχου στατιστικών υποθέσεων.
 • πραγματοποιείς τον έλεγχο κανονικής Saphiro-Wilk.
 • διακρίνεις τους παραμετρικούς και μη παραμετρικούς ελέγχους υποθέσεων για την ισότητα των μέσων.
 • περιγράφεις τα αποτελέσματα των παραμετρικών και μη παραμετρικών ελέγχων υποθέσεων.
 • αιτιολογείς τα αποτελέσματα των παραμετρικών και μη παραμετρικών ελέγχων υποθέσεων.

Περιλαμβάνει:

5 ώρες

Συσχετίσεις και ανεξαρτησία μεταβλητών

Θέματα της ενότητας:

 1. Συντελεστής συσχέτισης Pearson και Συντελεστής συσχέτισης Spearman
 2. Πίνακες συνάφειας και έλεγχος ανεξαρτησίας PearsonChi-Square

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • εξηγείς την έννοια της συσχέτισης καθώς και την σημασία της ορθής χρήσης των παραμετρικών και μη παραμετρικών συντελεστών συσχέτισης
 • περιγράφεις τις διαδικασίες υπολογισμού των παραμετρικών και μη παραμετρικών συντελεστών συσχέτισης μέσω του Jamovi.
 • περιγράφεις τα αποτελέσματα των παραμετρικών και μη παραμετρικών συντελεστών συσχέτισης.
 • αιτιολογείς τα αποτελέσματα των παραμετρικών και μη παραμετρικών συντελεστών συσχέτισης.

 Περιλαμβάνει:

15 ώρες

Μέθοδοι παλινδρόμησης

Θέματα της ενότητας:

 1. Απλή γραμμική παλινδρόμηση
 2. Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • εξηγείς την έννοια της παλινδρόμησης καθώς και τη σημασία της ορθής χρήσης των μοντέλων απλής γραμμικής παλινδρόμησης και πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης.
 • περιγράφεις τις διαδικασίες υπολογισμού των μοντέλων απλής γραμμικής παλινδρόμησης και πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης.
 • περιγράφεις τα αποτελέσματα των μοντέλων απλής γραμμικής παλινδρόμησης και πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης.
 • αιτιολογείς τα αποτελέσματα των μοντέλων απλής γραμμικής παλινδρόμησης και πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης.

 Περιλαμβάνει:

15 ώρες

Παραγοντική ανάλυση δεδομένων

Θέματα της ενότητας:

 1. Ανάλυση κύριων συνιστωσών (Principal Components Analysis)

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναγνωρίζεις τη διαδικασία παραγοντικής ανάλυσης μέσω της μεθόδου κυρίων συνιστωσών τις κύριες συνιστώσες και το πεδίο εφαρμογής της.
 • περιγράφεις τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης.
 • αξιολογείς τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης.

Περιλαμβάνει:

5 ώρες

Μέτρηση αξιοπιστίας κλίμακας

Θέματα της ενότητας:

 1. Συντελεστής alpha Cronbach

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • διερευνάς την αξιοπιστία ενός ερευνητικού εργαλείου καθώς και τις μεθόδους που μπορούν να τη βελτιώσουν.
 • παρουσιάζεις τις διαδικασίες υπολογισμού αξιοπιστίας μέσω του Jamovi.
 • χρησιμοποιείς το συντελεστή alpha Cronbach.
 • περιγράφεις τα αποτελέσματα του ελέγχου αξιοπιστίας ενός ερευνητικού εργαλείου.
 • αιτιολογείς τα αποτελέσματα του ελέγχου αξιοπιστίας ενός ερευνητικού εργαλείου.

Περιλαμβάνει:

Εκπαιδευτές

Εκπτωτική Πολιτική

15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

-
15%
30%
40%
Αρχική τιμή €85/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€145
€119
€34/μήνα
€102
€26/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

15%
Αρχική τιμή €85/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€145
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%
Αρχική τιμή €85/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€120
€35/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%
Αρχική τιμή €85/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€102
€26/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)

Πιστοποιητικό

Στατιστική Ανάλυση Jamovi
Πληροφορίες
15%
Αρχική τιμή €85/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Ποσό
€145
30%
Αρχική τιμή €85/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€119
€34/μήνα
40%
Αρχική τιμή €85/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€102
€26/μήνα
0.0
Rated 0 out of 5
0 στα 5 αστέρια (based on 0 reviews)
5 star0%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Κάνετε εγγραφή

Αποφασίστε αν το πρόγραμμα αυτό συνδέεται με τα ερευνητικά ή επαγγελματικά σχέδιά σας, κάνετε προεγγραφή με 50€ και μία ημέρα πριν την έναρξη λάβετε κωδικούς πρόσβασης στην πλατφόρμα επιμόρφωσης eclass.

Συνεχίστε την επιμόρφωση

Καταβάλετε τα δίδακτρα εφάπαξ ή με προεγγραφή το υπόλοιπο των διδάκτρων σε δόσεις. Μελετάτε στον δικό σας ρυθμό και χρόνο τα εκπαιδευτικά υλικά, λαμβάνετε ανατροφοδότηση από τον προσωπικό σας εκπαιδευτή και ολοκληρώνετε τις δραστηριότητες αξιολόγησης.

Αποκτήστε το Πιστοποιητικό σας

Παραλάβετε το Πιστοποιητικό σας απο τα γραφεία μας ή με courier

Γίνετε αναλυτής δεδομένων με Jamovi

Χρησιμοποιήστε την ειδίκευσή σας για το ερευνητικό σας έργο ή την επαγγελματική σας ανάπτυξη στον εργασιακό χώρο. Υποβάλλετε το Πιστοποιητικό σε προσκλήσεις ερευνών ή εργασίας στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και σε εξελίξεις στο επαγγελματικό περιβάλλον σας.

Σχετικά Προγράμματα

Κάντε Εγγραφή


Αξιολογήσεις / Σχόλια

0.0
Rated 0 out of 5
0 στα 5 αστέρια (based on 0 reviews)
5 star0%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%

There are no reviews yet. Be the first one to write one.

Scroll to Top