Πολιτική Καταβολής & Επιστροφής Διδάκτρων

Πολιτική Καταβολής & Επιστροφής Διδάκτρων

Προεγγραφή-Κατοχύρωση θέσης

Για να κατοχυρώσετε τη θέση σας σε ένα πρόγραμμα του Learn Inn ΕΚΠΑ θα χρειαστεί να καταβάλετε την προεγγραφή των 50€, η οποία ισχύει μέχρι και 20 μέρες πριν την έναρξη του προγράμματος.

Εγγραφή

Για να εγγραφτείτε στο πρόγραμμα, έχετε 2 τρόπους:

 1. Καταβολή της 1ης δόσης, πριν την έναρξη του προγράμματος.
 1. Καταβολή ολόκληρου του ποσού, πριν την έναρξή του:
 • 15% μείωση διδάκτρων και
 • διεκδίκηση θέσης πλήρoυς απαλλαγής διδάκτρων μετά από κλήρωση ανά τμήμα.

Καταβολή Διδάκτρων

 • Η αποπληρωμή των δόσεων είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος.
 • Η εξόφληση κάθε δόσης γίνεται στο πρώτο 10πενθήμερο κάθε μήνα, για την καλύτερη δυνατή οργάνωσή μας.
 • Στην περίπτωση, μη καταβολής του ποσού της μιας δόσης, αυτό προστίθεται στον επόμενο μήνα, οπότε και εξοφλείται το άθροισμα και των δύο δόσεων (η τρεχούμενη δόση και η δόση του προηγούμενου μήνα).
 • Η μη αποπληρωμή των άνω δόσεων (μέγιστο όριο οφειλόμενων δόσεων: 3 ανεξόφλητες δόσεις) σημαίνει αυτόματη διαγραφή από την εκπαιδευτική πλατφόρμα του e-class. Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να ενεργοποιήσετε εκ νέου την πρόσβασή σας, αφού πρώτα έχετε αποπληρώσει την οφειλή σας.
 • Αυτόματη διαγραφή σημαίνει πως το ποσό σας παραμένει στον λογαριασμό σας και όταν καταβάλλετε το υπολειπόμενο ποσό, μπορείτε να ενεργοποιήσετε εκ νέου την πρόσβασή σας.

Τρόπος Καταβολής Διδάκτρων:

           Η καταβολή των διδάκτρων σας γίνεται με τον προσωπικό κωδικό RF που θα εκδοθεί από το σύστημα με την τελική έγκριση σας ή με χρήση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας. Η χρήση χρωστικής/πιστωτικής κάρτας είναι διαθέσιμη σε όσες/ους παρακολουθούν πρόγραμμα στο e-class της νέας μας πλατφόρμας στην ΚΥΒΕΛΗ.
 

Επιστροφή διδάκτρων

 • Η επιστροφή των διδάκτρων είναι δυνατή μόνο πριν την έναρξη του προγράμματος και δεν επιστρέφονται χρήματα μετά την έναρξη. Η διαδικασία επιστροφής διδάκτρων περιλαμβάνει γραπτό αίτημα με mail στο info@learninn.gr εξηγώντας τους λόγους που επιβάλουν την επιστροφή και έγκριση από την αρμόδια επιτροπή.

 • Μετά την έναρξη του προγράμματος, δεν επιστρέφεται το ποσό, αλλά παραμένει στο λογαριασμό σας για μελλοντική ενεργοποίηση της πρόσβασή σας.
Scroll to Top