Παιδαγωγικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας και αξιολόγησης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Έναρξη: Ιανουάριος/ Απρίλιος/ Ιούλιος/Οκτώβρης 2024

Διάρκεια: 1 μήνα

Εγγραφές: Ανοιχτές

Περιγραφή
Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτές/τριες
Εκπτωτική Πολιτική
Πιστοποιητικό

Περιγραφή

Πρωτοποριακό πρόγραμμα για την επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των παιδαγωγικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων της διδασκαλίας και αξιολόγησης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με πιστοποίηση του Ε.Κ.Π.Α.

Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εξοικειωθούν με τις βασικότερες παιδαγωγικές θεωρίες τις οποίες και θα χρησιμοποιήσουν τόσο κατά το σχεδιασμό διδακτικών διδασκαλιών και δραστηριοτήτων, όσο και κατά την αξιοποίηση εργαλείων αξιολόγησης της μάθησης και των αποτελεσμάτων της.

Παρακολουθώντας με τον δικό σας ρυθμό το πρόγραμμα θα επιμορφωθείτε σύντομα και αποτελεσματικά και θα αποκτήσετε τα κριτήρια για τη διαμόρφωση ή/και ενίσχυση της προσωπικής μαθησιακής σας θεωρίας, καθώς και την δυνατότητα να δικαιολογήσετε επιστημονικά (με βάση θεωρίες παιδαγωγικής, διδακτικής και μάθησης) τις επιλογές σας στον σχεδιασμό διδασκαλίας που εκπονούν σε οποιαδήποτε περίπτωση τους/τις ζητηθεί.

Απευθύνεται σε  εκπαιδευτικούς και υποψήφιους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Συστήνεται σε εκπαιδευτικούς (μόνιμους, αναπληρωτές, μελλοντικούς) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Εκπαιδευτές/τριες μη τυπικής εκπαίδευσης

Συνδυάζεται με την εργασία και την επαγγελματική ανάπτυξη, αλλά και με την προσωπική ανάπτυξη και τη διαχείριση σχετικών ζητημάτων στο οικείο περιβάλλον.

Πρόγραμμα Σπουδών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 7 ΩΡΕΣ 

Εισαγωγή στις Παιδαγωγικές Θεωρίες

Θέματα της ενότητας:

 1. H παιδαγωγική και ο ρόλος του εκπαιδευτικού
 2. Βασικές παιδαγωγικές θεωρίες
 3. Βασικές θεωρίες μάθησης
 4. Θεωρίες Διδακτικής μεθοδολογίας και οι εφαρμογές τους
 5. Σύγχρονες προσεγγίσεις της διδακτικής μεθολογίας στο ελληνικό σχολείο

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • ερμηνεύεις την έννοια της παιδαγωγικής και του ρόλου του εκπαιδευτικού κατά τις επιλογές που κάνει στην οργάνωση της διδασκαλίας του/της.
 • ανακαλείς τις βασικές μαθησιακές θεωρίες (π.χ. Piaget, Vygotsky, Bruner κ.ά.).
 • ταυτοποιείς όλες τις σύγχρονες προσεγγίσεις της διδακτικής μεθολογίας που βρίσκουν σήμερα εφαρμογή στο ελληνικό σχολείο (π.χ. βιωματική μάθηση, ανακαλυπτική μάθηση, διαφοροποιημένη διδασκαλία, ΤΠΕ στην εκπαίδευση κ.ά.).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 7 ΩΡΕΣ 

Σχεδιασμός Διδασκαλίας

Θέματα της ενότητας:

 1. Ο σκοπός της διδασκαλίας και η σημασία του σχεδιασμού της για τη μάθηση
 2. Σπόνδυλοι του σχεδιαμού διδασκαλίας και η συνεκτικότητά τους
 3. Βιωματική μάθηση και διδακτικές δραστηριότητες με βάση τις μαθησιακές θεωρίες
 4. Σχεδιασμός διδακτικών δραστηριότητων

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • διατυπώνεις το σκοπό της διδασκαλίας αναφορικά με το εκάστοτε πλαίσιο/περιβάλλον διεξαγωγής της και επισημαίνεις τη σημασία αυτού (του σκοπού) στον σχεδιασμό της.
 • αναπτύσσεις γραπτώς με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών όλους τους σπόνδυλους μίας διδασκαλίας (βασικό θέμα,στόχοι, προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, διαμορφωτική και αθροιστική αξιολόγηση, δραστηριότητες διδασκαλίας, αποτίμηση).
 • εφαρμόζεις διαφορετικές μεθοδολογίες διδασκαλίας που συνδέονται με την ενεργητική μάθηση και καλλιεργούν τον προβληματισμό.
 • σχεδιάζεις διδακτικές δραστηριότητες με βάση τις μαθησιακές θεωρίες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 7 ΩΡΕΣ 

Αξιολόγηση και Αξιολογικά Εργαλεία

Θέματα της ενότητας:

 1. Στρατηγικές και τεχνικές αξιολόγησης της μάθησης και των αποτελεσμάτων της
 2. Οι μορφές αξιολόγησης
 3. Εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης
 4. Σχεδιασμός δραστηριότητων αξιολόγησης

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • σχεδιάζεις στρατηγικές και τεχνικές αξιολόγησης της μάθησης ανάλογα με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα.
 • ερμηνεύεις τις μορφές αξιολόγησης και της διαφοράς μεταξύ διαμορφωτικής και αθροιστικής αξιολόγησης.
 • προτείνεις εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης ( π.χ. ανατροφοδότηση, αξιολόγηση συνεργατικής διδασκαλίας. Portfolio).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 7 ΩΡΕΣ 

Προσωπική μαθησιακή θεωρία

Θέματα της ενότητας:

 1. Η προσωπική μαθησιακή θεωρία του/της εκπαιδευτικού ως παράγοντας διαμόρφωσης προσωπικής αντίληψης της εκπαίδευσης και των αποτελεσμάτων της
 2. Η προσωπική μαθησιακή θεωρία και πράξη του/της εκπαιδευτικού
 3. Ο αναστοχαστικός εκπαιδευτικός

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • προσεγγίζεις διαφορετικές μαθησιακές θεωρίες και τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση.
 • εκτιμάς τη σημασία της προσωπικής μαθησιακής θεωρίας στη διαμόρφωση αντίστοιχης προσωπικής τοποθέτησης για τη διδασκαλία και την αξιολόγηση της γνώσης.
 • επαναπροσδιορίζεις την προσωπική του/της μαθησιακή θεωρία και πράξη.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 7 ΩΡΕΣ 

Παιδαγωγικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις διδακτικής και αξιολόγησης στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής παιδείας

Θέματα της ενότητας:

 1. Το Πλαίσιο Αναφοράς Ικανοτήτων Δημοκρατικού Πολιτισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης
 2. Παιδαγωγικές προϋποθέσεις της σύγχρονης διδακτικής μεθοδολογίας σε δημοκρατικό πλαίσιο
 3. Δημιουργία διδακτικών δραστηριοτήτων βιωματικής μάθησης στο πλαίσιο σχεδίων διδασκαλίας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • προσεγγίζεις τις παιδαγωγικές προϋποθέσεις της ανάπτυξης του δημοκρατικού πολιτισμού στο σχολικό περιβάλλον.
 • διαχειρίζεσαι κατάλληλες τεχνικές/δραστηριότητες βιωματικής μάθησης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας, σε σχέση με το περιεχόμενο ενός Προγράμματος Σπουδών και το μαθητικό δυναμικό.
 • αναπτύσσεις την εκπαιδευτική σχέση με τους/τις νέους/ες εκπαιδευτικούς σε δημοκρατικό πλαίσιο.

Εκπαιδευτές

Εκπτωτική Πολιτική

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Δωρεάν με την επιλογή προγράμματος άνω των 6 μηνών
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Δωρεάν με την επιλογή προγράμματος
άνω των 6 μηνών
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)

Πιστοποιητικό

Πληροφορίες
Δίδακτρα
Δωρεάν με την επιλογή προγράμματος άνω των 6 μηνών
0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 στα 5 αστέρια (based on 0 reviews)
5 star0%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Κάνετε εγγραφή
Συνεχίστε την επιμόρφωση
Αποκτήστε το Πιστοποιητικό σας και εξασφαλίστε μόρια
Γίνετε εκπαιδευτικός με ικανότητες και δεξιότητες

Σχετικά Προγράμματα

Αξιολογήσεις / Σχόλια

0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 στα 5 αστέρια (based on 0 reviews)
5 star0%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%

There are no reviews yet. Be the first one to write one.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο