Μεθοδολογία Έρευνας

Η Μεθοδολογία Έρευνας αφορά τον τρόπο που ο ερευνητής/η ερευνήτρια βλέπει την πραγματικότητα.
Έχεις την ιδέα, αλλά αρκεί, για να προχωρήσεις στην έρευνα;

Η μεθοδολογία έρευνας στηρίζεται στις απαντήσεις που δίνουμε στα υπαρξιακά μας ερωτήματα.

Ο ερευνητής/η ερευνήτρια αρχίζει με μία ιδέα για έρευνα, με ένα προβληματισμό που εκκινεί ως αφορμή την αναζήτηση απαντήσεων σε ένα ουσιαστικό ερευνητικό ερώτημα. Ο τρόπος που θα επιλέξει να το απαντήσει εξαρτάται από το πως βλέπει τη ζωή, την πραγματικότητα και τη δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος να αναγνωρίσει αυτή την πραγματικότητα.
Η ύπαρξη φυσικών νόμων, που διέπουν τη λειτουργία του κόσμου, καθορίζουν τις δύο οπτικές που υφίστανται αυτόνομα και σε συνάρτηση, ανάλογα με τις απαντήσεις που δίνουμε στο ερώτημα τι υπάρχει και μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να γνωρίσουμε αυτό που υπάρχει. Η αναγνώριση αποκλειστικά της λειτουργίας των φυσικών νόμων, που μπορεί ο άνθρωπος να τους γνωρίσει, αναπτύσσει το θετικιστικό παράδειγμα έρευνας (ποσοτική έρευνα). Η αναγνώριση του πλαισίου που κάθε γεγονός επισυμβαίνει και πώς αυτό το πλαίσιο και οι άνθρωποι καθορίζουν το γεγονός αποτελεί το ερμηνευτικό παράδειγμα έρευνας (ποιοτική έρευνα). Στην ερευνητική δραστηριότητα εμφανίζονται και μεικτά παραδείγματα, που καθορίζονται από τη φιλοσοφία, το πλαίσιο ή τον σκοπό της έρευνας (κονστρουκτιβιστικό, πραγματιστικό, μετασχηματιστικό κ.ά.).

Η μεθοδολογία έρευνας στηρίζεται στην κατανόηση της επιστημονικής ερευνητικής διαδικασίας και στις απαντήσεις στα ερωτήματα:

  • Πώς θα σχεδιαστεί η έρευνα;
  •  Πώς θα πραγματοποιηθεί η έρευνα;

Ένας ερευνητής/Μία ερευνήτρια καλείται να πάρει σημαντικές αποφάσεις για τον σχεδιασμό μίας έρευνας αφού ξεκαθαρίσει το παράδειγμα που θα ακολουθήσει. Το πεδίο και το θέμα φυσικά επηρεάζουν και αυτά το είδος της έρευνας, αν θα είναι πρωτογενής, για παράδειγμα, ή κοινωνική. 

Η μεθοδολογία έρευνας αφορά όλες τις παραμέτρους της ερευνητικής προσπάθειας που αναλαμβάνει ο ερευνητής/η ερευνήτρια. Αυτές σχετίζονται με: 

  • τις γενικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, 
  • το δείγμα της έρευνας,
  • τον τρόπο επιλογής του δείγματος, 
  • τις μεθόδους, τα εργαλεία και τις τεχνικές, 
  • τις διαδικασίες για τη διεξαγωγή της έρευνας,
  • την ανάλυση των δεδομένων,
  • την καταγραφή των ευρημάτων και των αποτελεσμάτων.

 Ποσοτική ή ποιοτική έρευνα; Δίλημμα ή ψευτοδίλημμα;

Η απάντηση εξαρτάται από όσα αναφέρθηκαν. Δεν χρειάζεται μονήρης οπτική, αλλά εκπαίδευση και κατάρτιση του ερευνητή/της ερευνήτριας ώστε να έχει κατανοήσει πλήρως τη μεθοδολογία και πως αυτή επιλέγεται με βάση τη βασική ερευνητική ιδέα. Η διατύπωση της υπόθεσής της καθορίζει ουσιαστικά στο πώς θα σχεδιαστεί και θα πραγματοποιηθεί η έρευνα. Θετικιστικό ή ερμηνευτικό; Ποσοτική ή ποιοτική; 

Σε αυτές τις απαντήσεις δεν χωρούν προ-αποφάσεις και ιδεοληψίες

Η μεθοδολογία έρευνας στηρίζεται στις απαντήσεις που δίνουμε στα υπαρξιακά μας ερωτήματα.
Η ύπαρξη φυσικών νόμων, που διέπουν τη λειτουργία του κόσμου, καθορίζουν τις δύο οπτικές που υφίστανται αυτόνομα και σε συνάρτηση, ανάλογα με τις απαντήσεις που δίνουμε στο ερώτημα τι υπάρχει και μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να γνωρίσουμε αυτό που υπάρχει. Η αναγνώριση αποκλειστικά της λειτουργίας των φυσικών νόμων, που μπορεί ο άνθρωπος να τους γνωρίσει, αναπτύσσει το θετικιστικό παράδειγμα έρευνας (ποσοτική έρευνα). Η αναγνώριση του πλαισίου που κάθε γεγονός επισυμβαίνει και πώς αυτό το πλαίσιο και οι άνθρωποι καθορίζουν το γεγονός αποτελεί το ερμηνευτικό παράδειγμα έρευνας (ποιοτική έρευνα). Στην ερευνητική δραστηριότητα εμφανίζονται και μεικτά παραδείγματα, που καθορίζονται από τη φιλοσοφία, το πλαίσιο ή τον σκοπό της έρευνας (κονστρουκτιβιστικό, πραγματιστικό, μετασχηματιστικό κ.ά.).

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο