Δωρεάν Προγράμματα

Το Learn Inn του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο των νέων εκπαιδευτικών κύκλων ανακοινώνει τη δωρεάν διάθεση των κάτωθι προγραμμάτων σε όσους εγγραφούν σε κάποιο πρόγραμμα άνω των 7 μηνών.

  1. Παιδαγωγικές προσεγγίσεις, Μέθοδοι Διδασκαλίας και Αξιολόγησης για μια Δημοκρατική Εκπαίδευση (3 μήνες)
  2. Παιδαγωγικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας και αξιολόγησης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (1 μήνας)

Οι εκπαιδευόμενοι που θα πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το δωρεάν πρόγραμμα, κάνοντας την αίτησή τους στο εκάστοτε πρόγραμμα της επιθυμία τους.
Η επιτυχής ολοκλήρωση των άνω δωρεάν προγραμμάτων οδηγεί την χορήγηση Πιστοποιητικού, το οποίο εκδίδεται μια φορά το χρόνο και η διαδικασία αρχίζει κάθε Δεκέμβρη.

Δωρεάν Προγράμματα

Scroll to Top