Καλλιέργεια Οριζόντιων Δεξιοτήτων – Soft skills για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη – σχεδιασμένο ειδικά για το ΚΕ.Θ.Ε.Α.

Διάρκεια: 2 μήνες | 30 ώρες

Περιγραφή
Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτές/τριες
Πιστοποιητικό

Περιγραφή

Το Learn Inn ΕΚΠΑ του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ δημιούργησε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης των οριζόντιων δεξιοτήτων ειδικά για το ΚΕ.ΘΕ.Α.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις ανάγκες των ανθρώπων που έχουν παρακολουθήσει προγράμματα του ΚΕ.Θ.Ε.Α. και χρειάζονται καλλιέργεια των απαιτούμενων δεξιοτήτων για την ανάπτυξη της απασχόλησης, την επίτευξη προσωπικής ολοκλήρωσης και ανάπτυξης και της κοινωνικής ένταξης. Κατά την επιμόρφωση οι συμμετέχοντες/χουσες θα αποκτήσουν πλήρη επίγνωση των δεξιοτήτων που απαιτείται να καλλιεργήσουν. Θα εργαστούν για αυτό σε σύντομους κύκλους στο πλαίσιο ομαδικής, αλλά και προσωπικής εργασίας, με τις δεξιότητες της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της ομαδικής εργασίας, ευελιξίας, προσαρμοστικότητας, επίλυσης προβλήματος και αυτοπατολεσματικότητας. Μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων και αναστοχασμών όλοι και όλες θα αναγνωρίσουν το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται και θα θέσουν τις βάσεις για την ανάπτυξή των δεξιοτήτων τους ανάλογα με τις επάρκειες του κάθε προσώπου,τις ανάγκες και τους σκοπούς του. Το πρόγραμμα θα προσφέρει εμπειρία και τεχνικές που θα βοηθήσουν κάθε πρόσωπο και όλους/ες μαζί να αρχίσουν βάζοντας στο τέλος εφικτούς στόχους για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξή τους μέσω της καλλιέργειες των ήπιων δεξιοτήτων τους.

Απευθύνεται σε άτομα υπό απεξάρτηση που παρακολουθούν προγράμματα του ΚΕΘΕΑ (φάση κοινωνικής επανένταξης και μετα-θεραπευτική φάση).

Πρόγραμμα Σπουδών

5 ΩΡΕΣ

Σύσταση ομάδας, ανάπτυξη πλαισίου συνεργασίας και ανίχνευση αναγκών – Οριζόντιες δεξιότητες

Θέματα Ενότητας:

 1. Αναγνωρίζει τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία μιας ομάδας.
 2. Προσδιορίζει την έννοια της δεξιότητας και ειδικά τις έννοιες των οριζόντιων δεξιοτήτων.
 3. Προσδιορίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομαδικής εργασίας σε διαφορετικές ομάδες.
 4. Επισημαίνει τις ιδιαιτερότητες της καλής συνεργασίας.
 5. Εκφράζει τις ιδέες του/της και ακούει νέες ιδέες με σεβασμό, συγκεράζοντας απόψεις για την επίτευξη των κοινών στόχων.

5 ΩΡΕΣ

Αποτελεσματική συνεργασία & Αποτελεσματική ομαδική εργασία


Θέματα Ενότητας:

 1. Αναγνωρίζει και αποδέχεται τη συμβολή της ομάδας και όλων χωριστά στην επιτυχία.
 2. Αναλαμβάνει την ευθύνη που του/της αναλογεί και συνεργάζεται στη λύση κάθε προβλήματος.
 3. Συνεργάζεται αποτελεσματικά για την επίτευξή κοινών στόχων.
 4. Διαχειρίζεται διαφορετικές μεθόδους διαλόγου.

10 ΩΡΕΣ

Επικοινωνία

Θέματα Ενότητας:

 1. Εκτιμά τα πιθανά εμπόδια στην επικοινωνία.
 2. Διευκρινίζει μέσα από τα δικά του/της παραδείγματα τους λόγους για τους οποίους επικοινωνεί ή δεν επικοινωνεί αποτελεσματικά.
 3. Απομακρύνει συνειδητά τα εμπόδια που εντοπίζει στην επικοινωνία.
 4. Αξιοποιεί τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας σε πραγματικές συνθήκες.
 5. Ακούει ενεργητικά το συνομιλητή του/της.
 6. Προσαρμόζει τον τρόπο επικοινωνίας του/της ανάλογα με την περίσταση.

5 ΩΡΕΣ

Ευελιξία και Προσαρμοστικότητα

Θέματα Ενότητας:

 1. Ορίζει τις έννοιες της ευελιξίας και προσαρμοστικότητας.
 2. Εκτιμά πόσο ευέλικτος/η και προσαρμοστικός/ή είναι.
 3. Αξιοποιεί τις οριζόντιες δεξιότητες που διαθέτει ήδη.
 4. Αναπτύσσει ρεαλιστικές προσδοκίες και αυτογνωσία.
 5. Αναγνωρίζει την αξία της δημιουργίας προσωπικού σχεδίου δράσης.

5 ΩΡΕΣ

Κριτική Σκέψη & Επίλυση Προβλήματος

Θέματα Ενότητας:

 1. Παρουσιάζει τις έννοιες και θεμελιώδεις όρους της κριτικής σκέψης (λογική, ανάλυση επιχειρημάτων, ρητορική, συλλογισμός με πιθανότητες).
 2. Τεκμηριώνει τη σημασία της κριτικής σκέψης για την προσωπική & επαγγελματική ανάπτυξη.
 3. Διακρίνει τους παράγοντες (ψυχολογικοί,κοινωνικοί και πολιτικοί) που επιδρούν στην ικανότητα να σκεφτόμαστε κριτικά.
 4. Κατονομάζει τα στυλ επίλυσης ενός προβλήματος.
 5. Ασκεί τεχνικές εναλλακτικής σκέψης (DeBono)για την ανάλυση ενός ζητήματος.
 6. Δημιουργεί σχέδιο δράσης με βάση τα στυλ επίλυσης ενός προβλήματος.
 7. Αναλύει την επίδραση της «Θεώρησης»(construal level theory) και της εστίασης (focusing)του προβλήματος στην επίλυση προβλήματος.

Αυτοαποτελεσματικότητα

5 ΩΡΕΣ
Θέματα Ενότητας:

 1. Προσδιορίζει την έννοια της αυτό-αποτελεσματικότητας.
 2. Διαχωρίζει τις έννοιες της αυτό-αποτελεσματικότητας και της αυτοπεποίθησης.
 3. Εκτιμά την αξία της αυτοαποτελεσματικότητας.
 4. Αναλύει τους παράγοντες που επιδρούν στην αυτό-αποτελεσματικότητα.
 5. Προσδιορίζει την προσωπική ζώνη/σφαίρα ασφάλειας (comfort zone).
 6. Διερευνά την προσωπική του/της αυτό-αποτελεσματικότητα.
 7. Θέτει ρεαλιστικούς σύντομους στόχους.

10 ΩΡΕΣ

Αναστοχασμός-ανατροφοδότηση: απαραίτητη διεργασία για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη

Θέματα Ενότητας:

 1. Εκτιμά την σημασία του αναστοχασμού για την προσωπική του/της ανάπτυξη.
 2. Προσεγγίζει τρόπους αναστοχασμού.
 3. Αξιολογεί με τα κεκτημένα κριτήρια του/της τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης-επιμόρφωσης και της ανάπτυξης/βελτίωσης των βασικών επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Εκπαιδευτές

Εκπτωτική Πολιτική

15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

-
15%
30%
40%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€642
€529
€80/μήνα
€453
€67/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

15%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€642
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€528,50
€79,70/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€453
€67/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
Αρχικά Δίδακτρα
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 7 δόσεις
490€
441€
70€ / μήνα
-25%*
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 7 δόσεις
368€
331€
53€ / μήνα
-40%**
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 7 δόσεις
294€
265€
42€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
Προσφερόμενες μειώσεις διδάκτρων ανά κατηγορία εκπαιδευομένων
*Μείωση 25% για: άνεργους, πολύτεκνους, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων...
**Μείωση 40% για αποφοίτους του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ

Αρχικά Δίδακτρα
490€
Πληρωμή Εφάπαξ (-10%)
441€
Πληρωμή σε 7 δόσεις
70€ / μήνα
Δίδακτρα με -25%
368€
Πληρωμή εφάπαξ (-10%)
331€
Πληρωμή σε 7 δόσεις
53€ / μήνα
Δίδακτρα με -40%
294€
Πληρωμή εφάπαξ (-10%)
265€
Πληρωμή σε 7 δόσεις
42€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
Προσφερόμενες μειώσεις διδάκτρων ανά κατηγορία εκπαιδευομένων
1) Μείωση 25% για: άνεργους, πολύτεκνους, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων...

2) Μείωση 40% για αποφοίτους του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ

Πιστοποιητικό

Πληροφορίες
15%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€642
30%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€529
€80/μήνα
40%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€453
€67/μήνα
0,0
0,0 στα 5 αστέρια (based on 0 reviews)
5 star0%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Κάνετε εγγραφή

Αποφασίστε αν το πρόγραμμα αυτό συνδέεται με τα προσωπικά και επαγγελματικά σχέδια σας, κάνετε εγγραφή με την καταβολή ολόκληρου του ποσού ή της 1ης δόσης και αποκτήστε πρόσβαση στη πλατφόρμα επιμόρφωσης eclass, με την υποστήριξη του υπεύθυνου εγγραφών.

Συνεχίστε την επιμόρφωση

Καταβάλετε τα δίδακτρα εφάπαξ ή με μηνιαίες δόσεις. Μελετάτε στον δικό σας ρυθμό και χρόνο τα εκπαιδευτικά υλικά, συμπληρώνετε τα κριτήρια αυτοαξιολόγησης.

Αποκτήστε το Πιστοποιητικό σας και εξασφαλίστε μόρια

Παραλάβετε το συμπλήρωμα Europass, με 16 ECTS, και το Πιστοποιητικό σας, ηλεκτρονικά με την ολοκλήρωση του προγράμματός σας και αποκτήστε ένα (1) μόριο ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της επιλογής/αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης, δέκα (10) μόρια ως εκπαιδευτικοί TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), μόρια σε εξελίξεις και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξη.

Γίνετε επιμορφωμένος/η εκπαιδευτικός/τρια στην ηγεσία, καινοτομία και τεχνητή νοημοσύνη

Χρησιμοποιήστε την ειδίκευσή σας για την επαγγελματική σας ανάπτυξη στον εργασιακό σας χώρο ή σε ομάδες με τις οποίες επιθυμείτε να εργαστείτε. Υποβάλλετε το Πιστοποιητικό εξασφαλίζοντας ανάλογη μοριοδότηση σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ, σε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σχετικά Προγράμματα

Κάντε Εγγραφή


Αξιολογήσεις / Σχόλια

0,0
0,0 στα 5 αστέρια (based on 0 reviews)
5 star0%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%

There are no reviews yet. Be the first one to write one.

Scroll to Top
*Μείωση διδάκτρων 25% και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:
 • Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€
 • Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.
 • Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.
 • Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.
**Μείωση διδάκτρων 40% αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.
Μετάβαση στο περιεχόμενο