Ποσοτική Έρευνα & SPSS

Έναρξη: 17/04, 15/05

Διάρκεια: 10 Εβδομάδες

Εγγραφές: Ανοιχτές

Περιγραφή
Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτές/τριες
Εκπτωτική Πολιτική
Πιστοποιητικό

Περιγραφή

Αποτελεσματικό πρόγραμμα εκμάθησης του SPSS  με πιστοποίηση του Ε.Κ.Π.Α.

Η χρήση του SPSS είναι απαραίτητη ικανότητα και επαγγελματικό προσόν, που απαιτείται σε πολλά διαφορετικά πλαίσια (εκπαίδευση, έρευνα, αγορά, ανάλυση κ.ά.) και σε σχέση με ποικίλες ιδιότητες και επαγγέλματα.

Το πρόγραμμα σας  προσφέρει θεωρητική και πρακτική γνώση σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την εκπόνηση της ποσοτικής έρευνας, και κυρίως την ανάλυση των δεδομένων της με τη χρήση του SPSS και την κατάλληλη ερμηνεία τους.

Συνδυάζοντας τα  λειτουργικά εκπαιδευτικά  υλικά με την προσωπική υποστήριξη και καθοδήγηση από τον ειδικό εκπαιδευτή θα μπορείτε σύντομα να διαχειρίζεστε τις μεθόδους συλλογής των δεδομένων – κατασκευάζετε  ερωτηματολόγιο με τη χρήση του Google Forms – καταχωρείτε δεδομένα στο SPSS – αναλύετε δεδομένα με τη χρήση μεθόδων περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής – επιλέγετε τις κατάλληλες μεθόδους στατιστικής ανάλυσης και καταγράφετε αναλυτικά την ανάλυση και τα αποτελέσματα της έρευνάς σας.

Θα μάθετε στον δικό σας ρυθμό και αποτελεσματικά, όπως τονίζουν οι απόφοιτοί μας, χωρίς να έχετε προηγούμενη γνώση, και θα εφαρμόσετε αποδοτικά τις γνώσεις σας στο ερευνητικό ή επαγγελματικό σας έργο. 

Απευθύνεται σε όλους και όλες που ενδιαφέρονται για την ανάλυση ποσοτικών δεδομένων με τη χρήση στατιστικών προγραμμάτων ή επιθυμούν να ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ.

Συστήνεται  σε:

– Φοιτητές/τριες και Απόφοιτους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, ΔΕ όλων των γνωστικών αντικειμένων, υποψήφιους μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες,

– Διδάκτορες, Μεταδιδάκτορες οποιουδήποτε επιστημονικού πεδίου,

– Ερευνητές/τριες,

– Εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων, εκπαιδευτικούς-ερευνητές, ψυχολόγους κ.ά.

Μοριοδοτείται σε σχετικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, στις οποίες η μοριοδότηση ορίζεται ανάλογα με τη θέση εργασίας και συνήθως υπολογίζεται η μοριοδότηση ανά μήνα.

Με (0,25) μόρια στην επιλογή Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης για τη διδασκαλία σχετικών διδασκόμενων μαθημάτων (0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

Συνδυάζεται με την έρευνα, την εργασία και την επαγγελματική ανάπτυξη

Πρόγραμμα Σπουδών

10 ώρες

Εισαγωγή στην έρευνα

Θέματα της ενότητας:

 1. Σκοπός της επιστημονικής έρευνας
 2. Λογική της έρευνας
 3. Ποιοτική έρευνα
 4. Ποσοτική έρευνα
 5. Είδη μεταβλητών
 6. Καθορισμός ερευνητικών υποθέσεων

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναγνωρίζεις τα κίνητρα για τη διεξαγωγή ερευνών
 • διακρίνεις βασικά είδη των ερευνών
 • εκτιμάς τις γενικές αρχές που διέπουν το σχεδιασμό διάφορων ειδών έρευνας

Περιλαμβάνει: ένα video διάρκειας 10 λεπτών, παρουσίαση (8 διαφάνειες) & 2 προτεινόμενα άρθρα

10 ώρες

Δειγματοληψία

Θέματα της ενότητας:

 1. Έννοια πληθυσμού και δείγματος
 2. Μέθοδοι καθορισμού μεγέθους του δείγματος
 3. Είδη δειγματοληψίας. Συλλογή δεδομένων με τη χρήση ερωτηματολογίου
 4. Κατασκευή ερωτηματολογίου με τη χρήση Google Forms

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • προσεγγίζεις βασικά είδη δειγματοληψίας
 • αναγνωρίζεις την έννοια του αντιπροσωπευτικού δείγματος καθώς και τους βασικούς τρόπους συλλογής του
 • οργανώνεις με διάφορους τρόπους ένα δειγματοληπτικό σχέδιο

Περιλαμβάνει: ένα video διάρκειας 10 λεπτών & παρουσίαση (7 διαφάνειες) & ένα προτεινόμενο άρθρο

10 ώρες

Το περιβάλλον του SPSS

Θέματα της ενότητας:

 1. Εγκατάσταση του προγράμματος
 2. Data View
 3. Variable View
 4. Βασικές λειτουργίες του προγράμματος

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • διακρίνεις τις βασικές λειτουργίες του περιβάλλοντος του SPSS καθώς και τις αρχές που τις διέπουν
 • αναγνωρίζεις τις καρτέλες Data View και Variable view

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Περιλαμβάνει: video διάρκειας 8 λεπτών 

20 ώρες

Καταχώριση δεδομένων στο SPSS

Θέματα της ενότητας:

 1. Κωδικοποίηση μεταβλητών
 2. Μεταφορά δεδομένων από το Excel
 3. Άνοιγμα αρχείου Excel στο SPSS
 4. Συμπλήρωση πεδίων Variable View

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • διακρίνεις τους τρόπους καταγραφής των δεδομένων
 • καταχωρείς δεδομένα στο SPSS
 • μεταφέρεις δεδομένα από άλλα προγράμματα όπως το MS Office Excel στο SPSS

 Περιλαμβάνει: ένα video διάρκειας 20 λεπτών, παρουσίαση (4 διαφάνειες) & 2 αρχεία εξάσκησης SPSS

 20 ώρες

Περιγραφική ανάλυση δεδομένων

Θέματα της ενότητας:

 1. Περιγραφικά στατιστικά μέτρα ποιοτικών δεδομένων
 2. Περιγραφικά στατιστικά μέτρα ποσοτικών δεδομένων
 3. Γραφική απεικόνιση δεδομένων

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • διακρίνεις τα βασικά μέτρα θέσης και διασποράς καθώς και τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η εφαρμογή τους
 • αναγνωρίζεις την αντίστοιχη διαγραμματική απεικόνιση
 • αναγνωρίζεις τις διαδικασίες υπολογισμού των θέσεων διασποράς μέσω του SPSS
 • περιγράφεις τα αποτελέσματα της εφαρμογής των θέσεων διασποράς
 • αιτιολογείς τα αποτελέσματα της εφαρμογής των θέσεων διασποράς

Περιλαμβάνει: 3 video συνολικής διάρκειας 56 λεπτών, παρουσίαση (5 διαφάνειες) & 2 αρχεία εξάσκησης SPSS

20 ώρες

Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων

Θέματα της ενότητας:

 1. Η έννοια του διαστήματος εμπιστοσύνης
 2. Η έννοια του ελέγχου υποθέσεων
 3. Έλεγχος κανονικότητας δεδομένων
 4. Έλεγχος Paired samples t-test και Έλεγχος Wilcoxon
 5. Έλεγχος Independent samples test και Έλεγχος Mann-Whitney U
 6. Έλεγχος One-Way ANOVA και Έλεγχος Kruskal-Wallis
 

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • διακρίνεις την έννοια του ελέγχου στατιστικών υποθέσεων όπως και τους παραμετρικούς και μη παραμετρικούς ελέγχους υποθέσεων για την ισότητα των μέσων
 • αναγνωρίζεις τις διαδικασίες υπολογισμού των παραμετρικών και μη παραμετρικών υποθέσεων για την ισότητα των μέσων μέσω του SPSS
 • περιγράφεις τα αποτελέσματα των παραμετρικών και μη παραμετρικών ελέγχων υποθέσεων
 • αιτιολογείς τα αποτελέσματα των παραμετρικών και μη παραμετρικών ελέγχων υποθέσεων

Περιλαμβάνει: 4 video συνολικής διάρκειας 17 λεπτών, παρουσiάσεις (27 διαφάνειες) & 7 αρχεία εξάσκησης SPSS

7 ώρες

Συσχετίσεις μεταβλητών

Θέματα της ενότητας:

1. Διάγραμμα διασποράς

2. Συντελεστής συσχέτισης Pearson και Συντελεστής συσχέτισης Spearman

3. Πίνακες συνάφειας και έλεγχος ανεξαρτησίας Pearson Chi-Square

 

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναγνωρίζεις την έννοια της συσχέτισης καθώς και της ορθής χρήσης των παραμετρικών και μη παραμετρικών συντελεστών συσχέτισης
 • αναγνωρίζεις τις διαδικασίες υπολογισμού των παραμετρικών και μη παραμετρικών συντελεστών συσχέτισης μέσω του SPSS
 • περιγράφεις τα αποτελέσματα των παραμετρικών και μη παραμετρικών συντελεστών συσχέτισης.
 • αιτιολογείς τα αποτελέσματα των παραμετρικών και μη παραμετρικών συντελεστών συσχέτισης

Περιλαμβάνει: ένα video διάρκειας 63 λεπτών, παρουσίαση (4 διαφάνειες) & 5 αρχεία εξάσκησης SPSS

 20 ώρες

Μέθοδοι παλινδρόμησης

Θέματα της ενότητας:

 1. Απλή γραμμική παλινδρόμηση
 2. Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση
 3. Λογιστική παλινδρόμηση με δίτιμη εξαρτημένη μεταβλητή

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • διακρίνεις την έννοια της παλινδρόμησης καθώς και την ορθή χρήση των μοντέλων απλής γραμμικής παλινδρόμησης, πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης καθώς και λογιστικής παλινδρόμησης για δίτιμη εξαρτημένη μεταβλητή
 • αναγνωρίζεις τις διαδικασίες υπολογισμού των μοντέλων απλής γραμμικής παλινδρόμησης, πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης καθώς και λογιστικής παλινδρόμησης για δίτιμη εξαρτημένη μεταβλητή μέσω του SPSS
 • περιγράφεις τα αποτελέσματα των μοντέλων απλής γραμμικής παλινδρόμησης, πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης καθώς και λογιστικής παλινδρόμησης για δίτιμη εξαρτημένη μεταβλητή
 • αιτιολογείς τα αποτελέσματα των μοντέλων απλής γραμμικής παλινδρόμησης, πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης καθώς και λογιστικής παλινδρόμησης για δίτιμη εξαρτημένη μεταβλητή

Περιλαμβάνει: δύο video συνολικής διάρκειας 43 λεπτών, παρουσιάσεις (11 διαφάνειες) & 4 αρχεία εξάσκησης SPSS

20 ώρες

Πολυμεταβλητή ανάλυση δεδομένων

Θέματα της ενότητας:

 1. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών (Principal Components Analysis)
 2. Ανάλυση κατά συστάδες (Cluster Analysis)

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναγνωρίζεις τη διαδικασία παραγοντικής ανάλυσης μέσω της μεθόδου κυρίων συνιστωσών τις κύριες συνιστώσες και το πεδίο εφαρμογής της
 • αναγνωρίζεις τη διαδικασία της ανάλυσης κατά συστάδες
 • αναγνωρίζεις τις διαδικασίες υπολογισμού τους μέσω του SPSS
 • περιγράφεις τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης και της ανάλυσης κατά συστάδες.
 • αξιολογείς τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης και της ανάλυσης κατά συστάδες

Περιλαμβάνει: ένα video διάρκειας 14 λεπτών, παρουσίαση (7 διαφάνειες) & 1 αρχείο εξάσκησης SPSS

10 ώρες

Μέτρηση αξιοπιστίας κλίμακας

Θέματα της ενότητας:

 1. Συντελεστής alpha Cronbach

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • προσεγγίζεις την έννοια της αξιοπιστίας ενός ερευνητικού εργαλείου καθώς και των μεθόδων που μπορούν να τη βελτιώσουν
 • αναγνωρίζεις τις διαδικασίες υπολογισμού αξιοπιστίας μέσω του SPSS
 • χρησιμοποιείς το συντελεστή alpha Cronbach
 • περιγράφεις τα αποτελέσματα του ελέγχου αξιοπιστίας ενός ερευνητικού εργαλείου
 • αιτιολογεί τα αποτελέσματα του ελέγχου αξιοπιστίας 

Περιλαμβάνει: ένα video διάρκειας 8 λεπτών, παρουσίαση (6 διαφάνειες), 2 προτεινόμενα άρθρα & 1 αρχείο εξάσκησης SPSS

50 ώρες

Συγγραφή επιστημονικής εργασίας μέσω πρακτικής εφαρμογής

Θέματα της ενότητας:

 1. Καθορισμός ερευνητικών υποθέσεων
 2. Συλλογή δείγματος
 3. Καταχώριση δεδομένων στο SPSS
 4. Επιλογή κατάλληλων στατιστικών ελέγχων
 5. Εξαγωγή αποτελεσμάτων 6. Ερμηνεία αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • εφαρμόζεις όλες τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στις προηγούμενες ενότητες
 • σχεδιάζεις μια μικρής κλίμακας επιστημονική έρευνα
 • εφαρμόζεις μία μικρής κλίμακας επιστημονική έρευνα
 • πραγματοποιείς μία ολοκληρωμένη στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας
 • ερμηνεύεις πλήρως τα αποτελέσματα της έρευνας

Περιλαμβάνει: τρία video συνολικής διάρκειας 36 λεπτών, παρουσιάσεις (20 διαφάνειες) , 3 προτεινόμενα άρθρα & 1 αρχείο εξάσκησης SPSS

Εκπαιδευτές

Εκπτωτική Πολιτική

15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

-
15%
30%
40%
Αρχική τιμή €150/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ