Εκπαίδευση, Mentoring και Συμβουλευτική Εκπαιδευτικών

Έναρξη: 12/06

Διάρκεια: 9 μήνες | 400 ώρες

Εγγραφές: Ανοιχτές

logo moriodotoumeno
Περιγραφή
Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτές/τριες
Εκπτωτική Πολιτική
Πιστοποιητικό

Περιγραφή

Πρωτοποριακό μοριοδοτούμενο πρόγραμμα, με πιστοποίηση του Ε.Κ.Π.Α., ειδίκευσης στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών, τη μεντορεία και τη συμβουλευτική. 

Οι ικανότητες και δεξιότητες επιμόρφωσης/εκπαίδευσης, υποστήριξης και συμβουλευτικής νέων και μελλοντικών εκπαιδευτικών αποτελεί ζητούμενο και προσόν για έναν/μία εκπαιδευτικό σήμερα.

Λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες γνώσεις θα αποκτήσετε εσείς προσωπικά παιδαγωγικές και διδακτικές γνώσεις και παράλληλα με επάρκεια τις μεθόδους Mentoring και Συμβουλευτικής ώστε με αυτοπεποίθηση να μπορείτε να συμβουλεύετε και να υποστηρίζετε νέους και μελλοντικούς εκπαιδευτικούς.

Με αναστοχαστικές προσεγγίσεις της επαγγελματικής και διδακτικής εμπειρίας σας θα ανακαλύψετε την προσωπική σας θεωρία και τις προοπτικές ανάπτυξής της.

Ακολουθώντας τα βήματα της εκπαίδευσης σε προσωπικό ρυθμό και χρόνο, θα έχετε την ευκαιρία να αποκομίσετε τα μέγιστα αποτελέσματα στην προσωπική και επαγγελμάτική σας ανάπτυξη.

Απευθύνεται σε όσους/ες επιθυμούν να αποκτήσουν επάρκεια στην εκπαίδευση, επιμόρφωση και συμβουλευτική μελλοντικών και νέων εκπαιδευτικών και παράλληλα να εκπαιδευθούν οι ίδιοι/ες ή να ανανεώσουν τις γνώσεις τους. Ουσιαστικά σε εκπαιδευτικούς που θέλουν να γίνουν εκπαιδευτές/ επιμορφωτές και μέντορες ώστε να ειδικευθούν στη Συμβουλευτική εκπαιδευτικών και την υποστήριξη τους με αυτοπεποίηθηση και αυτοαποτελεσματικότητα. 

Συστήνεται  σε:

-Εκπαιδευτικούς Α’Βάθμιας και Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης

– Εκπαιδευτές/Επομορφωτές εκπαιδευτικών

Μοριοδοτείται με τη μέγιστη μοριοδότηση των δύο (2) μορίων για την κατάταξη τους πίνακες κατάταξης διορισμού και αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης (N. 4589/2019) και ειδικής αγωγής (Ν. 4589/2019 (Κεφ. Ε) και Ν. 4823/2021)

Με ένα (1) μόριο στην επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, διευθυντών και υποδιευθυντών (Νόμος 4823/2021), με μέγιστο αριθμό μορίων 2

Με ένα (1) μόριο στην επιλογή Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης για τη διδασκαλία σχετικών διδασκόμενων μαθημάτων (0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

Σε σχετικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, στις οποίες η μοριοδότηση ορίζεται ανάλογα με τη θέση εργασίας και συνήθως υπολογίζεται η μοριοδότηση ανά μήνα.

Συνδυάζεται με την επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη.

Πρόγραμμα Σπουδών

50 ώρες

Εκπαίδευση μέσω Μεντορείας. Πτυχές και ζητήματα με βάση τη σύγχρονη παιδαγωγική επιστήμη

Θέματα της ενότητας:

 1. Ο θεσμός της εκπαίδευσης μέσω μεντορείας
 2. Μεντορική εκπαίδευση: Οι σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις σε αναφορά με το ελληνικό σχολικό περιβάλλον της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 3. Συμβουλευτική υποστήριξη των υποψηφίων εκπαιδευτικών μέσω μεντορείας: Παιδαγωγικές αρχές και προϋποθέσεις της μεντορικής σχέσης
 4. Η μεντορεία ως παράγοντας προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης μέντορα και υποψηφίου/ας εκπαιδευτικού

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναγνωρίζεις τις πρόσφατες εξελίξεις πάνω στο θεσμό της εκπαίδευσης μέσω μεντορείας
 • συσχετίζεις τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις στον χώρο της μεντορικής εκπαίδευσης με τις συνθήκες του σημερινού ελληνικού σχολικού περιβάλλοντος
 • διακρίνεις τις παιδαγωγικές αρχές και προϋποθέσεις που διέπουν την μεντορική σχέση και τη συμβουλευτική υποστήριξη των υποψηφίων εκπαιδευτικών μέσω της μεντορείας
 • εκτιμάς τον ρόλο της αποτελεσματικής μεντορείας, στην ικανοποίηση των προσωπικών και επαγγελματικών αναγκών, καθώς και την προσωπική ανάπτυξη και των δύο μερών του μεντορικού ζεύγους ( μέντορας και υποψήφιος/α ή νέος/α εκπαιδευτικός)

Περιλαμβάνει: μία γραπτή δημιουργική δραστηριότητα, μία  μελέτη περίπτωσης, 16 σελίδες θεωρητικό υλικό & ένα video διάρκειας 5 λεπτών 

 

70 ώρες

Σχολικό κλίμα και δεξιότητες επικοινωνίας

Θέματα της ενότητας:

 1. Προϋποθέσεις ασφαλούς κλίματος εμπιστοσύνης και επικοινωνίας στο σχολικό περιβάλλον
 2. Διαμόρφωση συνεργατικών δεξιοτήτων στο συνολικό πλαίσιο του μεντορικού προγράμματος
 3. Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων συμβουλευτικής

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναγνωρίζεις τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την δημιουργία ασφαλούς κλίματος εμπιστοσύνης και επικοινωνίας στο σχολικό περιβάλλον
 • προσεγγίζεις τις παιδαγωγικές αρχές που κρίνονται ως απαραίτητες για τη διαμόρφωση συνεργατικών δεξιοτήτων με τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς αλλά και με όλη τη σχολική κοινότητα
 • αναπτύσσεις επικοινωνιακές δεξιότητες συμβουλευτικής, που ενεργοποιούν και προάγουν τη μεντορική σχέση

Περιλαμβάνει: μία γραπτή δημιουργική δραστηριότητα, 35 σελίδες θεωρητικό υλικό & 2 video συνολικής διάρκειας 30 λεπτών 

70 ώρες

Υποστήριξη και συμβουλευτική κατά τη μεντορική σχέση

Θέματα της ενότητας:

 1. Παιδαγωγικοί όροι της συμβουλευτικής υποστήριξης
 2. Παράγοντες διαμόρφωσης κατάλληλου κλίματος για την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής μεντορικής σχέσης
 3. Εφαρμογή βασικών αρχών συμβουλευτικής υποστήριξης κατά τη μεντορική σχέση
 4. Η αυτοπεποίθηση και αυτό-αποτελεσματικότητα στη διδασκαλία
 5. Η ανατροφοδότηση

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • διακρίνεις τους παιδαγωγικούς όρους της αποτελεσματικής συμβουλευτικής υποστήριξης κατά τη μεντορική σχέση
 • εκτιμάς τους παράγοντες διαμόρφωσης κατάλληλου κλίματος για την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής μεντορικής σχέσης
 • εφαρμόζεις βασικές αρχές της συμβουλευτικής υποστήριξης με σκοπό την αύξηση της αυτοπεποίθησης και αποτελεσματικότητας στη διδασκαλία κατά τη μεντορική σχέση

Περιλαμβάνει: μία γραπτή δημιουργική δραστηριότητα, 23 σελίδες θεωρητικό υλικό, ένα video διάρκειας 12 λεπτών & δύο μελέτες περίπτωσης (video διάρκειας 86 λεπτών)

30 ώρες

Προσωπική μαθησιακή θεωρία και εκπαίδευση υποψηφίων εκπαιδευτικών μέσω μεντορείας

Θέματα της ενότητας:

 1. Μαθησιακές θεωρίες: Θεωρητική προσέγγιση
 2. Η προσωπική μαθησιακή θεωρία του/της εκπαιδευτικού ως παράγοντας διαμόρφωσης προσωπικής μεντορικής αντίληψης και ρόλου
 3. Η προσωπική μαθησιακή θεωρία και πράξη του/της εκπαιδευτικού σε διάδραση με τους/τις υποψηφίους εκπαιδευτικούς

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • προσεγγίζεις διαφορετικές μαθησιακές θεωρίες
 • εκτιμάς τη σημασία της προσωπικής μαθησιακής θεωρίας στη διαμόρφωση αντίστοιχης προσωπικής τοποθέτησης ως προς τον μεντορικό ρόλο και λειτουργία
 • επαναπροσδιορίζεις την προσωπική τους μαθησιακή θεωρία και πράξη, μέσα από την διάδραση με τους/τις υποψηφίους εκπαιδευτικούς

Περιλαμβάνει: μία  μελέτη περίπτωσης (video διάρκειας 3 λεπτών), ένα video διάρκειας 15 λεπτών 46 σελίδες θεωρητικό υλικό, 2 παρουσιάσεις (16 διαφάνειες) & μία  δραστηριότητα αναστοχασμού 

70 ώρες

Παιδαγωγικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις διδακτικής και αξιολόγησης στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής παιδείας

Θέματα της ενότητας:

 1. Το Πλαίσιο Αναφοράς Ικανοτήτων Δημοκρατικού Πολιτισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης και η εφαρμογή του στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών και τη μεντορεία.
 2. Παιδαγωγικές προϋποθέσεις της σύγχρονης διδακτικής μεθοδολογίας.
 3. Δημιουργία και εφαρμογή διδακτικών δραστηριοτήτων βιωματικής μάθησης και σχεδίων διδασκαλίας.

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • προσεγγίζεις τις παιδαγωγικές προϋποθέσεις της ανάπτυξης του δημοκρατικού πολιτισμού στο σχολικό περιβάλλον
 • διαχειρίζεσαι κατάλληλες τεχνικές/δραστηριότητες βιωματικής μάθησης, σε σχέση με το περιεχόμενο ενός ΠΣ και το μαθητικό δυναμικό
 • αναπτύσσεις την εκπαιδευτική-συμβουλευτική σχέση με τους/τις υποψήφιους/ες ή νέους/ες εκπαιδευτικούς σε δημοκρατικό πλαίσιο

Περιλαμβάνει: μία γραπτή δραστηριότητα, 48 σελίδες θεωρητικό υλικό, 2 video διάρκειας 24 λεπτών, μία δραστηριότητα Αυτοαξιολόγησης & υποστηρικτικό υλικό

50 ώρες

Υποστήριξη των υποψηφίων εκπαιδευτικών στον σχεδιασμό μαθήματος και τη χρήση διδακτικής μεθοδολογίας

Θέματα της ενότητας:

 1. Το παιδαγωγικό υπόβαθρο της συμβουλευτικής υποστήριξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών, ως προς τον σχεδιασμό μαθήματος και τη χρήση διδακτικής μεθοδολογίας
 2. Μεθοδολογία συμβουλευτικής υποστήριξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών, ως προς τον σχεδιασμό μαθήματος και τη χρήση διδακτικής μεθοδολογίας
 3. Παιδαγωγικές προϋποθέσεις παιδαγωγικής υποστήριξης και παρέμβασης στις διδακτικές εφαρμογές των υποψηφίων εκπαιδευτικών
 4. Πρακτική υποστήριξη των υποψηφίων εκπαιδευτικών κατά την εφαρμογή σχεδιασμού μαθήματος και βιωματικών διδακτικών δραστηριοτήτων

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • εκτιμάς το παιδαγωγικό υπόβαθρο της συμβουλευτικής υποστήριξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών στον σχεδιασμό μαθήματος και τη χρήση διδακτικής μεθοδολογίας
 • αναπτύσσεις μεθόδους αποτελεσματικής συμβουλευτικής υποστήριξης- ανατροφοδότησης των υποψηφίων εκπαιδευτικών στον σχεδιασμό μαθήματος και τη χρήση διδακτικής μεθοδολογίας
 • αξιολογείς με παιδαγωγικά κριτήρια το βαθμό υποστήριξης και παρέμβασής του/της στις διδακτικές εφαρμογές των υποψηφίων και νέων εκπαιδευτικών
 • αξιοποιείς τις προηγούμενες γνώσεις του/της στη διδακτική μεθοδολογία, για την υποστήριξη των υποψηφίων και νέων εκπαιδευτικών κατά την εφαρμογή σχεδιασμού μαθήματος και βιωματικών διδακτικών δραστηριοτήτων

Περιλαμβάνει: μία γραπτή δημιουργική δραστηριότητα, 24 σελίδα θεωρητικό υλικό,  ένα video διαρκειας 46 λεπτών & υποστηρικιτκό υλικό με βιωματικές τεχνικές διδασκαλίας

60 ώρες

Η αυτοαξιολόγηση ως προϋπόθεση εξάσκησης της μεντορείας και του εκπαιδευτικού έργου

Θέματα της ενότητας:

 1. Η έρευνα-δράση ως εργαλείο αναστοχασμού του/της εκπαιδευτικού
 2. Τρόποι αξιολόγησης της προσωπικής εκπαιδευτικής πράξης ως προς την εξάσκηση της μεντορείας
 3. Εφαρμογή και αξιολόγηση προσωπικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων κατά τη μεντορική σχέση

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναγνωρίζεις την έρευνα-δράση και αυτοαξιολόγηση ως διαδικασίες προσωπικής ανάπτυξης και βελτίωσης του εκπαιδευτικού τους έργου
 • προσεγγίζεις τρόπους αξιολόγησης της δικής τους εκπαιδευτικής πράξης ως προς την εξάσκηση της μεντορείας
 • αξιολογείς με παιδαγωγικά κριτήρια την αποτελεσματικότητα εφαρμογής προσωπικών προσεγγίσεων κατά τη μεντορική σχέση

Περιλαμβάνει: μία μελέτη περίπτωσης, 2 video συνολικής διάρκειας 27 λεπτών, 34 σελίδες θεωρητικό υλικό, επιπλέον, υποστηρικτικό υλικό & η τελική αναστοχαστική δραστηριότητα

Εκπαιδευτές

Εκπτωτική Πολιτική

15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

-
15%
30%
40%
Αρχική τιμή €43/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ