Κριτική Σκέψη και Επίλυση Προβλήματος

Έναρξη: 05/06

Διάρκεια: 1 μήνα | 35 ώρες

Εγγραφές: ανοιχτές

Περιγραφή
Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτές/τριες
Εκπτωτική Πολιτική
Πιστοποιητικό

Περιγραφή

Πρωτοποριακό πρόγραμμα ανάπτυξης της δεξιότητας της κριτικής σκέψης & επίλυσης προβλήματος με πιστοποίηση του Ε.Κ.Π.Α..

Η δεξιότητες αυτές είναι απαραίτητες και απαιτούνται σε πολλά πλαίσια της καθημερινής μας ζωής ενώ είναι ακαταμάχητα προσόντα σε επαγγελματικό επίπεδο.

Με τον δικό σας ρυθμό και χρόνο, στο πρόγραμμα αυτό, θα αποκτήσετε  γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματική διαχείριση ιδεών, έργων και προβλημάτων σε επαγγελματικά πλαίσια.

Το πρόγραμμα έχει τέσσερις ενότητες και ευρηματικό υλικό εκπαίδευσης, με το οποίο θα διερευνήσετε τις ικανότητές σας και θα προσεγγίσετε αναγνωρισμένες μεθόδους και τεχνικές καλλιέργειας, ανάπτυξης, ενίσχυσης της κριτικής σκέψης και της ικανότητας επίλυσης ενός προβλήματος, μειώνοντας τις “γνωστικές προκαταλήψεις” σας και ενεργοποιώντας την Συναισθηματική Νοημοσύνη σας.

Με 100% εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση θα έχετε την εμπειρία, τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα και αντίκτυπο αυτών στον τρόπο που αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις και τα προβλήματα στον χώρο εργασίας σας.

Απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Συστήνεται σε Εργαζόμενους στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα, Απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Αυτοαπασχολούμενους/ες και ελεύθερους επαγγελματίες, Στελέχη επιχειρήσεων, Άτομα που ασχολούνται με τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων, Άτομα που επιδιώκουν την αυτοβελτίωση καθώς και την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

Πρόγραμμα Σπουδών

7 ΩΡΕΣ

Κριτική σκέψη

Θέματα Ενότητας:

 1. Θεμελιώδεις όροι της κριτικής σκέψης (λογική, ανάλυση επιχειρημάτων, ρητορική, συλλογισμός με πιθανότητες)
 2. Η σημασία της κριτικής σκέψης για την προσωπική ανάπτυξη, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη και την επαγγελματική ανάπτυξη
 3. Παράγοντες (ψυχολογικοί, κοινωνικοί και πολιτικοί) που επιδρούν στην ικανότητα να σκεφτόμαστε κριτικά 
 4. Οι «γνωστικές προκαταλήψεις» (cognitive biases) και ο ρόλος τους στη διαμόρφωση των πεποιθήσεων και κρίσεων

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • εξηγείς τις έννοιες και τους θεμελιώδεις όρους της κριτικής σκέψης (λογική, ανάλυση επιχειρημάτων, ρητορική, συλλογισμός με πιθανότητες).
 • τεκμηριώνεις τη σημασία της κριτικής σκέψης για την προσωπική & επαγγελματική ανάπτυξη.
 • διακρίνεις τους παράγοντες (ψυχολογικοί, κοινωνικοί και πολιτικοί) που επιδρούν στην ικανότητα να σκεφτόμαστε κριτικά.
 • διακρίνεις πώς οι «γνωστικές προκαταλήψεις» (cognitive biases) μας κάνουν επιρρεπείς σε λάθη στον τρόπο που διαμορφώνουμε πεποιθήσεις και κάνουμε κρίσεις.

Περιλαμβάνει: 3 video συνολικής διάρκειας 23 λεπτών, 30 σελίδες υλικό παρουσίασης 

10 ΩΡΕΣ
Μέθοδοι και τεχνικές κριτικής σκέψης

Θέματα Ενότητας:

 1. Στρατηγικές «debiasing», μείωσης των «γνωστικών προκαταλήψεων»
 2. Πώς θα γίνουμε «mindful» και «mindware»
 3. Κριτική σκέψη και Συναισθηματική Νοημοσύνη

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • ανακαλείς και εφαρμόζεις τις στρατηγικές «debiasing», μείωσης των «γνωστικών προκαταλήψεων».
 • αξιοποιείς νέες μεθόδους και τεχνικές ανάπτυξης της κριτικής σκέψης καθώς και σύγχρονες εφαρμογές αξιολόγησης, ανάπτυξης και ενίσχυσής τής ώστε να γίνει «mindful» και «mindware».
 • συνδυάζεις την κριτική σκέψη με τη Συναισθηματική Νοημοσύνη.

Περιλαμβάνει: 6 video συνολικής διάρκειας 44 λεπτών, 23 σελίδες υλικό παρουσίασης 

8 ΩΡΕΣ

Επίλυση προβλήματος

  1. Τι σημαίνει ικανότητα επίλυσης προβλήματος, πώς επιτυγχάνεται και πώς αξιολογείται 
  2. Στυλ επίλυσης προβλήματος
  3. Η σημασία της κριτικής σκέψης στην επίλυση προβλήματος
  4. Η «Θεώρηση» (construal level theory) και η εστίαση (focusing) του προβλήματος

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • διερευνάς πώς επιτυγχάνεται και πώς αξιολογείται η ικανότητα επίλυσης ενός προβλήματος.
 • κατονομάζεις τα στυλ επίλυσης ενός προβλήματος.
 • δημιουργείς σχέδιο δράσης με βάση τα στυλ επίλυσης ενός προβλήματος.
 • προσδιορίζεις τη σημασία της κριτικής σκέψης στην επίλυση ενός προβλήματος.
 • αναλύεις και αξιοποιείς την επίδραση της «Θεώρησης» (construal level theory) και της εστίασης (focusing) για την επίλυση ενός προβλήματος.

Περιλαμβάνει: 3 video συνολικής διάρκειας 18 λεπτών, 13 σελίδες υλικό παρουσίασης 

10 ΩΡΕΣ

Μέθοδοι και τεχνικές επίλυσης προβλήματος

 1. Τα «πρότυπα» (pattern recognition) και οι τεχνικές της «Μεταφοράς» και των «Αναλογιών» στην μοντελοποίηση της αποτελεσματικής επίλυσης προβλήματος 
 2. Tα «επίπεδα αφαιρετικότητας» (levels of abstraction) και η εφαρμογή τους στην επίλυση προβλήματος 
 3. Η ανάλυση SWOT στην προσωπική ανάπτυξη και στην ανάλυση προβλημάτων σε επαγγελματικά περιβάλλοντα 
 4. Ανάλυση με το «Επιχειρηματικό Μοντέλο Canvas» (Business Model Canvas) 
 5. H Εναλλακτική σκέψη του DeBono ως ενναλακτική τεχνική επίλυσης προβλήματος 
 6. Εφαρμογή της θεωρίας TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving) και των επτά τεχνικών SCAMPER (Υποκατάσταση, Συνδυασμός, Προσαρμογή

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • προσδιορίζεις τα «πρότυπα» (pattern recognition) και τις τεχνικές της «Μεταφοράς» και των «Αναλογιών» στην μοντελοποίηση της αποτελεσματικής επίλυσης προβλήματος.
 • εφαρμόζεις την τεχνική των «επιπέδων αφαιρετικότητας» (levels of abstraction) στην επίλυση προβλήματος.
 • αναγνωρίζεις τη σημασία της ανάλυσης SWOT στην προσωπική & επαγγελματική ανάπτυξη και του «Επιχειρηματικού Μοντέλου Canvas» (Business Model Canvas) στην ανάλυση μιας επιχειρηματικής ιδέας ή ενός project.
 • ασκείς τεχνικές εναλλακτικής σκέψης (DeBono) για την ανάλυση ενός ζητήματος.
 • εφαρμόζεις τη θεωρία TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving) και των επτά τεχνικών SCAMPER (Υποκατάσταση, Συνδυασμός, Προσαρμογή, Επαναχρησιμοποίηση, Απομείωση, Επαναπροσδιορισμός) στην επίλυση προβλήματος
 • επισημαίνεις τα ζητήματα και τις συνθήκες που καθορίζουν την επιλογή μεθόδου και τεχνικής επίλυσης ενός προβλήματος.

Περιλαμβάνει: 1 video συνολικής διάρκειας 6 λεπτών, 44 σελίδες υλικό παρουσίασης 

Εκπαιδευτές

Εκπτωτική Πολιτική

15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

-
15%
30%
40%
Αρχική τιμή €180
ΕΦΑΠΑΞ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€153
€126
€76/μήνα
€108
€58/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη