Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών – Προσχολική Ηλικία

Έναρξη: 05/06

Διάρκεια: 3 μήνες

Εγγραφές: Ανοιχτές

Περιγραφή
Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτές/τριες
Εκπτωτική Πολιτική
Πιστοποιητικό

Περιγραφή

Επιμορφωτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία των Αγγλικών στην προσχολική ηλικία, τρίμηνης διάρκειας, με πιστοποίηση του Ε.Κ.Π.Α..

Οι ικανότητες διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας στην προσχολική ηλικία είναι σήμερα ευρέως ζητούμενες στο ελληνικό  Νηπιαγωγείο και σε άλλα πλαίσια μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και αγωγής.

Προσεγγίζοντας νέες θεωρίες στη διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας το πρόγραμμα θα σας καταρτίσει επαρκώς σε τρεις μήνες, ώστε να διδάσκετε την Αγγλική γλώσσα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας ανεξαρτήτως χώρου εκπαίδευσης (δημόσιας ή ιδιωτικής, υποχρεωτικής ή προαιρετικής, τυπικής ή μη τυπικής και άτυπης), ειδικότερα στις νέες απαιτήσεις που προκύπτουν από την πρόσφατη εισαγωγή της Αγγλικής στη νηπιακή βαθμίδα εκπαίδευσης.

Μαθαίνοντας τεχνικές σχεδιασμού, εκτέλεσης και αξιολόγησης διδασκαλιών και μικροδιδασκαλιών, θα αποκτήσετε εμπειρία στη μαθητοκεντρική προσέγγιση της διδασκαλίας και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών/τριών προσχολικής ηλικίας.

Αναστοχαστικά στη διάρκεια της εκπαίδευσης θα βελτιώσετε την εκπαιδευτική σας πράξη αποκτώντας διδακτική αυτοαποτελεσματικότητα και αυτοπεποίθηση.

Απευθύνεται Σε όσες και όσους διδάσκουν ή σκοπεύουν να διδάξουν την Αγγλική Γλώσσα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και  σε διάφορα τυπικά και εναλλακτικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, δια ζώσης και εξ αποστάσεως.

Συστήνεται  σε:

-Εκπαιδευτικούς, μόνιμους, αναπληρωτές και υποψήφιους που διδάσκουν την Αγγλική Γλώσσα.

-Φοιτητές/τριες (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) και απόφοιτους Αγγλικής Φιλολογίας και Γλώσσας αλλά και άλλων Παιδαγωγικών (προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής) Σχολών.

Μοριοδοτείται σε σχετικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και Φορέων (ΜΚΟ, ΑΜΚΕ, ΚοιΣΕΠ κ.ά.), στις οποίες η μοριοδότηση ορίζεται ανάλογα με τη θέση εργασίας και συνήθως υπολογίζεται η μοριοδότηση ανά μήνα.

Με (0,25) μόρια στην επιλογή Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης για τη διδασκαλία σχετικών διδασκόμενων μαθημάτων (0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

Συνδυάζεται με την εργασία, την επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη.

Πρόγραμμα Σπουδών

20 ώρες

Ο λόγος: η ομιλία ως πρώτη μορφή επικοινωνίας

Θέματα της ενότητας:

 1. Από το σπίτι στην κοινωνία
 2. Από τη μητρική ή/και τη γλώσσα motherese/parentese στην επικρατούσα γλώσσα του κράτους/ θεσμού και στην Αγγλική ως Ξένη Γλώσσα
 3. Πρακτικές Εφαρμογές και Βέλτιστες Πρακτικές

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • ορίζεις και εξηγείς τη διαφορά μεταξύ λόγου, ομιλίας, γραφής και ανάγνωσης.
 • προσδιορίζεις τα παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία της επικοινωνίας σε πολυπολιτισμικά και πολυγλωσσικά περιβάλλοντα
 • βοηθάς τους μαθητές να πραγματοποιήσουν την εν λόγω μετάβαση, ενισχύοντας την εξωγλώσσα (σώμα, νόημα, μίμηση, επανάληψη, κίνηση, θεατρικότητα), αλλά και κατανοώντας σε βάθος τα παραγλωσσικά στοιχεία του λόγου (ομιλίας) όπως αυτά γίνονται αντιληπτά από τα παιδιά μικρής ηλικίας

Περιλαμβάνει: 15 σελίδες υλικό παρουσίασης, ενδεικτική βιβλιογραφία, 1 video συνολικής διάρκειας 33 λεπτών & 3 προτεινόμενα άρθρα

20 ώρες

Η κίνηση: μουσικοκινητική αγωγή και η σημασία της στην κατάκτηση του λόγου. Συγχρονισμός πνεύματος και σώματος

Θέματα της ενότητας:

 1. Η μουσική ως ξεχωριστή γλώσσα και ως υπεργλώσσα μουσικής
 2. Τα διαγλωσσικά χαρακτηριστικά της μουσικής και η γλώσσα του σώματος
 3. Η συμβολή της κίνησης στην εκμάθηση της μητρικής ή/και επίσημης/θεσμικής γλώσσας αλλά και της ξένης γλώσσας στην προσχολική ηλικία
 4. Αυθεντική παραγωγή και αναζήτηση, προσαρμογή και χρήση υπάρχοντος οπτικοακουστικού υλικού 5. Πρακτικές Εφαρμογές και Βέλτιστες Πρακτικές
 5. Πρακτικές Εφαρμογές και Βέλτιστες Πρακτικές

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναδεικνύεις τα υπεργλωσσικά και διαγλωσσικά χαρακτηριστικά της μουσικής και της κίνησης και τη συμβολή τους στην απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων, τόσο στη θεσμική (επίσημη) όσο και στην ξένη γλώσσα
 • προάγεις το σώμα, την κίνηση και τη συνέργεια σώματος και πνεύματος μέσα από την ανάπτυξη της αδρής κινητικότητας των μαθητών/θητριών
 • βρίσκεις, επιλέγεις και (ανα)προσαρμόζεις οπτικοακουστικό υλικό, εντάσσοντάς το δημιουργικά στην εκπαιδευτική διαδικασία

Περιλαμβάνει: 11 σελίδες υλικό παρουσίασης, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 40 λεπτών & 3 προτεινόμενα άρθρα

20  ώρες

Το παιχνίδι: εισαγωγή στις αρχές της παιγνιώδους διδασκαλίας

Θέματα της ενότητας:

 1. Τι είναι το παιχνίδι και η σημασία του στην ψυχοκινητική, γνωσιακή και αισθητηριακή ανάπτυξη του παιδιού. Ανάπτυξη αδρών δεξιοτήτων στα παιδιά προσχολικής ηλικίας
 2. Η κοινωνική διάσταση του παιχνιδιού: δημιουργικότητα, συλλογικότητα, συνεργατικότητα, ανεκτικότητα και αποδοχή της διαφορετικότητας του «άλλου»
 3. Η μαθησιακή διάσταση του παιχνιδιού: τι είναι παιγνιώδης διδασκαλία και ποια τα οφέλη της στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας
 4. Πρακτικές Εφαρμογές και Βέλτιστες Πρακτικές

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • εκτιμάς τη σημασία του παιχνιδιού στην ανάπτυξη του παιδιού
 • επιλέγεις τα κατάλληλα παιχνίδια στην ξενόγλωσση τάξη
 • προάγεις τη δημιουργικότητα και τη συνεργατικότητα μέσα από τη συμμετοχική παιγνιώδη δραστηριότητα

Περιλαμβάνει: 10 σελίδες υλικό παρουσίασης, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 46 λεπτών & 3 προτεινόμενα άρθρα

 20 ώρες

Η αφήγηση: ο ρόλος του παραμυθιού και της ‘μεταφοράς’ μέσα από τη διήγηση και το θέατρο

Θέματα της ενότητας:

 1.  Τι είναι αφήγηση και τι είναι διήγηση: ομοιότητες και διαφορές
 2. Πως χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός της ξένης γλώσσας την αφήγηση και τη διήγηση στην υπηρεσία της διδασκαλίας της αγγλικής
 3. Τι είναι το παραμύθι (ο μύθος) και ποιος ο ρόλος του στην εκπαιδευτική διαδικασία
 4. Θεατρική Αγωγή και Διδακτική της Ξένης Γλώσσας
 5. Το φανταστικό, η μεταφορά και η αλληγορία ως εργαλεία κατάκτησης της γλώσσας
 6. Πρακτικές Εφαρμογές και Βέλτιστες Πρακτικές

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • διακρίνεις την ανάγνωση των παραμυθιών και άλλων ιστοριών από την αφήγηση
 • αναγνωρίζεις τη σπουδαιότητα της αφήγησης στην ανάπτυξη των προφορικών δεξιοτήτων που άπτονται της άρθρωσης, της προφοράς, της προσωδίας και τους επιτονισμού
 • επιβραβεύεις τις προσπάθειες των μαθητών και ενθαρρύνει την παραγωγή του λόγου σε πνεύμα πολιτισμικής, φυλετικής και θρησκευτικής ανεκτικότητας

 Περιλαμβάνει: 15 σελίδες υλικό παρουσίασης, ενδεικτική βιβλιογραφία, 1 video συνολικής διάρκειας 42 λεπτών & 3 προτεινόμενα άρθρα

  20 ώρες

Κατασκευές: αντιλαμβάνομαι, κατανοώ, δομώ και χειρίζομαι το λόγο μέσα από τη χειροτεχνία και τη ζωγραφική

Θέματα της ενότητας:

 1. Οι κατασκευές ως μέσον για την ανάπτυξη των λεπτών δεξιοτήτων στα παιδιά προσχολικής ηλικίας
 2. Η ανάπτυξη της οπτικής διάκρισης μέσα από τη ζωγραφική και τη χειροτεχνία
 3. Η εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας μέσα από τη χειροτεχνία και τη ζωγραφική: γλωσσική ενσυνείδηση και γραφοφωνολογική διασύνδεση καλλιτεχνήματος και γλώσσας
 4. Πρακτικές Εφαρμογές και Βέλτιστες Πρακτικές

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αντιλαμβάνεσαι τη συμβολή της χαράς της δημιουργίας μέσα από την ελεύθερη έκφραση που προσφέρει η ζωγραφική και η χειροτεχνία
 • αναπτύσσεις στους μαθητές/στις μαθήτριες τις λεπτές δεξιότητες μέσα από το στοχευμένο συντονισμό των μικρών μυϊκών ομάδων στα χέρια και τα δάκτυλα και σε συνδυασμό την οπτική διάκριση και ευαισθητοποίηση σε αισθητηριακά ερεθίσματα που άπτονται της αγγλικής ως ξένης γλώσσας
 • εστιάζεις στην ενίσχυση των αισθητικών ικανοτήτων των μαθητών μέσα από τη μίμηση και την αναπαραγωγή, πολλαπλασιάζοντας έτσι τα οπτικά ερεθίσματα που παραπέμπουν στον πολιτισμό ή τους πολιτισμούς της γλώσσας-στόχος άλλα και σε άλλες κουλτούρες και αισθητικά πρότυπα

Περιλαμβάνει: 8 σελίδες υλικό παρουσίασης, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 38 λεπτών & 2 προτεινόμενα άρθρα

20 ώρες

Διαχείριση τάξης και μαθητών: Χτίζοντας τη δημοκρατική κοινωνία του μέλλοντος

Θέματα της ενότητας:

 1. Τι είναι μια προσχολική τάξη και ποιο είναι το κλίμα σε αυτήν
 2. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού νηπιαγωγού και αυτός του καθηγητή της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (νηπιαγωγός/δάσκαλος/ εκπαιδευτικός ηγέτης και εμψυχωτής)
 3. Διαχείριση προβλημάτων και συμπεριφορών: αναγνώριση παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς, έγκαιρη και κατάλληλη παρέμβαση, ενίσχυση του γνωσιακού μοντέλου αλλαγής στάσεων και αντιλήψεων
 4. Διαπολιτισμική εκπαίδευση στα σύγχρονα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα: δημιουργώντας τάξεις χωρίς διακρίσεις με σεβασμό στην προσωπικότητα και την ετερότητα (φυλετική, γλωσσική, εθνοτική ή θρησκευτική)
 5. Πρακτικές Εφαρμογές και Βέλτιστες Πρακτικές

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αντιλαμβάνεσαι τις προκλήσεις μιας ομάδας παιδιών προσχολικής ηλικίας που κάνει τα πρώτα της βήματα προς την κοινωνικοποίηση και τη συλλογικότητα.
 • αναγνωρίζεις τον πολυεθνικό, πολυγλωσσικό και πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της σύγχρονης τάξης.
 • διαπραγματεύεσαι την ετερότητα και την πολυφωνία (γλωσσική ή γνώμης, στάσης ή άποψης) και να τη μετουσιώνεις σε δημιουργική συμβίωση/σύμπραξη.

Περιλαμβάνει: 10 σελίδες υλικό παρουσίασης, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 38 λεπτών & 3 προτεινόμενα άρθρα

55 ώρες

Τεχνολογία και γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας: τα ΤΠΕ στην υπηρεσία της εκμάθησης της Αγγλικής ως γλώσσας-στόχου

Θέματα της ενότητας:

 1. Οι σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις περί της εισαγωγής των ΤΠΕ στην προσχολική ηλικία
 2. Οι σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις περί της εισαγωγής των ΤΠΕ στην προσχολική ηλικία
 3. Εξοικείωση του εκπαιδευτικού με τα σύγχρονα οπτικοακουστικά εργαλεία με σκοπό την ενσωμάτωσή του στην εκπαιδευτική διαδικασία (οπτικοποίηση της ξένης γλώσσας μέσα από τα εργαλεία ΤΠΕ)
 4. Πρακτικές Εφαρμογές και Βέλτιστες Πρακτικές παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού για την εισαγωγή της Αγγλικής στην προσχολική ζωή

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναγνωρίζεις το φάσμα του ρόλου των μέσων ΤΠΕ στην ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στην προσχολική ηλικία.
 • επιλέγεις τα πλέον κατάλληλα μέσα ΤΠΕ για να επιτύχει την οπτικοποίηση της ξένης γλώσσας.

Περιλαμβάνει: 12 σελίδες υλικό παρουσίασης, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 52 λεπτών & 3 προτεινόμενα άρθρα

Εκπαιδευτές

Εκπτωτική Πολιτική

15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

-
15%
30%
40%
Αρχική τιμή €97/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€247
€203
€51/μήνα
€174
€41/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass