Blog

Πίνακες Ειδικής Αγωγής. Ανοίγουν το 2025

Γράφει η ομάδα του Learn Inn
Οι πίνακες ειδικής αγωγής, που ανοίγουν το 2025 μετά από τη συμπλήρωση τριών χρόνων θα επιφέρουν την ευκαιρία στους/στις νεότερους/ες αποφοίτους της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν για πρώτη φορά τα «έγγραφα» τους, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχουν στους/στις παλαιότερους/ες τη δυνατότητα να προσθέσουν τα νέα «προσόντα» που έχουν αποκτήσει τα τελευταία χρόνια. Αποτελεί ευκαιρία, για κορεσμένες καθηγητικές σχολές, αλλά και για νέες προοπτικές για τους/τις αποφοίτους των Σχολών της Εκπαίδευσης και όλων όσων θέλουν να ακολουθήσουν το πεδίο.

Με το μοριοδοτούμενο πρόγραμμα της ειδικής αγωγής του Learn Inn ΕΚΠΑ με τίτλο “Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση” μπορεί να ενταχθεί κάποιος/α στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα αφού σύμφωνα με τις προκηρύξεις γίνεται δεκτό Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου επιμόρφωσης – εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από ΑΕΙ ή άλλον φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα δικαιολογητικά;

Η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών των υποψήφιων εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. για τους πίνακες ειδικής αγωγής , διενεργείται εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικό τρόπο, με απευθείας μεταφόρτωση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών από τους υποψηφίους σε ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη υποενότητα στον ηλεκτρονικό φάκελό τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΟΠΣΥΔ του Υ.ΠΑΙ.Θ. κατόπιν έκδοσης των προσκλήσεων. Δεν απαιτείται, εκ νέου, η υποβολή δικαιολογητικών για στοιχεία που είναι ήδη καταχωρημένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΟΠΣΥΔ του Υ.ΠΑΙ.Θ., εκτός και αν υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησης αυτών, σύμφωνα με την παρούσα.  Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που θα επιλεγούν από τους υποψηφίους, ελέγχουν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων όπως αυτά ορίζονται στην οικεία προκήρυξη και εφόσον αυτά συνάδουν με τα ρητώς αναφερόμενα στην παρούσα προκήρυξη, καταχωρίζουν τα αντίστοιχα στοιχεία στους ηλεκτρονικούς φακέλους των υποψήφιων εκπαιδευτικών που τηρούνται στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει το Α.Σ.Ε.Π. για την ολοκλήρωση της καταχώρησης.  Τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψήφιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ θα διασταυρωθούν με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) με τα αντίστοιχα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στους ηλεκτρονικούς φακέλους των εκπαιδευτικών στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ.

Το Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση» του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί προσόν εισόδου στους επικουρικούς πίνακες της ειδικής αγωγής και εξασφαλίζει παράλληλα τα μέγιστα μόρια για διορισμό στη Γενική Εκπαίδευση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα εξασφαλίζει:

  • Δύο (2) μόρια για υποψήφιους αναπληρωτές ή μόνιμους εκπαιδευτικούς και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό Ν. 4589/2019,
  • Δέκα (10) μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με την υπ’αριθμό Υπουργική Απόφαση 48190/E1 (ΦΕΚ 1088, Β’, 2.04.2019).
  • Ένα (1 ) μόριο για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της επιλογής/αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον Ν. 4777/2021.

Το πρόγραμμα έχει μηνιαίες ενάρξεις συνεχώς και  έχει διάρκεια 9 μήνες (500 ώρες), διεξάγεται 100% εξ αποστάσεως και προσαρμόζεται στον δικό σας χρονικό προγραμματισμό παρέχοντας ακαδημαϊκή υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής σας.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μάθετε περισσότερα για την Ειδική Αγωγή και την Παράλληλη Στήριξη εδώ

Φροντίζετε τώρα για το μέλλον σας!

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο