Blog

Αποσαφηνίσεις: Τι είναι τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.; 

Αποσαφηνίσεις: Τι είναι τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.; 

Τι είναι τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.; 

Η ζωή μας είναι γεμάτη με διάφορες και ποικίλες συντομεύσεις: ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, SMS, B2B, CTA, ΑΠΘ, ΕΚΠΑ, ΚΕΔΙΒΙΜ. 

Ορισμένες φορές, από συνήθεια ή συχνή χρήση, θεωρείται δεδομένο ότι όλοι γνωρίζουν τη σημασία της συντόμευσης, της χρήσης της ή του φορέα/οργανισμού που κρύβουν πίσω τους τα αρχικά.

Σε αυτό το σύντομο άρθρο θα επιχειρήσουμε τη διευκρίνιση της συντόμευσης Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., που τόσο χρησιμοποιείται στη δια βίου μάθηση.  Πιο συγκεκριμένα ας δούμε τι είναι το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. 

Στον νόμο 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’), που αφορά σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης, και στο άρθρο 48, προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυσης Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου. Τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) αποτελούν μονάδες των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων που εξασφαλίζουν τον συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης. 

Όργανα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι: α) ο Πρόεδρος του Κέντρου και  β) το Συμβούλιο του Κέντρου. 

Αρμόδιος για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση κάθε έργου και προγράμματος επιμόρφωσης, κατάρτισης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εν γένει δια βίου μάθησης είναι ο οικείος επιστημονικός υπεύθυνος κάθε έργου. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι/ες των προγραμμάτων του Κέντρου ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου του. Αυτοί/ές υποβάλλουν προς έγκριση στο Συμβούλιο του Κέντρου τα σχέδια σπουδών, τις οργανωτικές λεπτομέρειες, τον προϋπολογισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και το ύψος των τελών και πιστοποιούν την άρτια διεξαγωγή του προγράμματος. Η απόφαση του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης αποστέλλεται προς έγκριση στο Πρυτανικό Συμβούλιο και όταν πια τελειώσει η διαδικασία ανακοινώνεται το πρόγραμμα, όπως όλα τα προγράμματα του Learn Inn Ε.Κ.Π.Α. και οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αιτήσεις. 

Τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης από τον Νόμο μπορούν να οργανώνουν τα προγράμματα δια βίου μάθησης και με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης-ELearning. Τα περισσότερα προγράμματα μέχρι σήμερα είναι Elearning, αλλά υπάρχουν και μικτά, αλλά και δια ζώσης, τουλάχιστον στο Learn Inn Ε.Κ.Π.Α.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου διαχειρίζεται τους πόρους του Κέντρου. Για τον σκοπό αυτόν, παρακρατεί  ένα ποσοστό επί των εσόδων των έργων του Κέντρου για την κάλυψη των γενικών εξόδων λειτουργίας του.

Τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. απονέμουν πιστοποιητικά μη τυπικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την έννοια της περίπτωσης 4 του άρθρου 2 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163)14

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Ε.Κ.Π.Α. 

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου ΜάθησηςΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Κ.Π.Α.) στοχεύει στη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με όλους τους ανθρώπους της επιστήμης και του πολιτισμού και στην αλληλεπίδρασή του με τους πολίτες, κατά τρόπο που να ικανοποιούνται οι υπαρκτές ανάγκες της κοινωνίας, να προάγεται η ισότητα της πρόσβασης στην εκπαίδευση και τη γνώση και να προωθείται ο ελληνικός πολιτισμός και η εγχώρια οικονομία. 

Οι δραστηριότητες του Κέντρου μπορεί να έχουν ποικίλες μορφές, οι οποίες καθορίζονται από αντίστοιχες κοινωνικές ανάγκες στον σύγχρονο κόσμο, διασυνδέουν τη θεωρητική με την πρακτική γνώση αναπτύσσοντας κυρίως, την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. 

Συνοπτικά οι δράσεις αυτές αφορούν:

  • Επιμόρφωση αποφοίτων ανωτάτης εκπαίδευσης στις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης και εξειδικευμένα προγράμματα σε τομείς και εφαρμογές της τεχνολογίας.
  • Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία αποδεσμεύει από το χρόνο και τον χώρο.
  • Θερινά σχολεία και σεμινάρια για τις τελευταίες εξελίξεις της έρευνας, για την προώθηση του Ελληνικού πολιτισμού και για την ανάπτυξη της τοπικής και γενικότερα της εγχώριας οικονομίας.
  • Σειρά δομημένων διαλέξεων και σεμιναρίων σε τομείς της επιστήμης, των τεχνών και των γραμμάτων, απευθυνόμενα στον γενικό πληθυσμό ενηλίκων πολιτών.
  • Δράσεις αντιμετώπισης του σύγχρονου αναλφαβητισμού και δράσεις που απευθύνονται σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και προωθούν την κοινωνική οικονομία.

Η επιστημονική εγκυρότητα των καθηγητών του ΕΚΠΑ, η εμπειρία του σε ό,τι αφορά την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και η άρτια και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή του Ιδρύματος εγγυώνται την ποιότητα και την αξιοπιστία των παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Το Learn Inn Ε.Κ.Π.Α. 

   Learn InnΚέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου ΜάθησηςΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Learn Inn Ε.Κ.Π.Α. είναι μια ομάδα ειδικών και αναγνωρισμένων καθηγητών και επαγγελματιών που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν καινοτόμα εξ αποστάσεως, δια ζώσης και μικτά προγράμματα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης για ενήλικες και μαθητές/τριες. Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Ε.Κ.Π.Α. Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης.

Tα προγράμματα του Learn Inn Ε.Κ.Π.Α. εξειδικεύονται στις επιστήμες της εκπαίδευσης και αγωγής και το Learn Inn Ε.Κ.Π.Α. φιλοδοξεί να παρέχει την εμπειρία της μάθησης προσφέροντας εκπαίδευση υψηλού επιστημονικού επιπέδου με τους/τις πιο έμπειρους ειδικούς κάθε πεδίου. Τα E-learning, δια ζώσης και μικτά προγράμματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης σε ενήλικες ανήκουν στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εξασφαλίζουν την χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης και Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης καθώς και απονομή βαθμών ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) μέσω της χορήγησης του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού Europass.

Στόχος είναι η παροχή υψηλής ποιότητας καινοτόμων προγραμμάτων που διαφέρουν στη διαδικασία και τα αποτελέσματα, γιατί στηρίζονται στις αρχές της βιωματικότητας, συνεργατικότητας/ομαδικότητας, μεθοδικότητας, δημιουργικότητας και βιωσιμότητας. Για αυτά μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Learn Inn Ε.Κ.Π.Α..

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο